Archiwum: czerwiec 2010

Gmail wkrótce przyspieszy

30 czerwca 2010

Gigant z Mountain View stara się cią­gle po­dą­żać za naj­now­szymi tren­dami. Ekipa od­po­wie­dzialna za Gmaila po­in­for­mo­wała, że ko­lejne wdro­że­nia będą na­pi­sane w HTML5. Dzięki temu już nie­ba­wem bę­dzie można prze­cią­gać pliki z pul­pitu (lub in­nej lo­ka­li­za­cji) bez­po­śred­nio do wia­do­mo­ści w oknie prze­glą­darki. Jest to jedno z nie­wielu udo­god­nień, na które po­zwala HTML5. Ekipa te­stuje rów­nież uży­cie HTML5CSS3 i ma w pla­nach jego wdro­że­nie do usługi Gmail na stałe. Oczywiście za­nim to się sta­nie mi­nie za­pewne jesz­cze sporo czasu.

Wyciek niemal 10 000 haseł polskich internautów - kilka statystyk

29 czerwca 2010

Jak więk­szość z Was wie, a je­śli nie to przy­po­mnę, kilka dni temu po­in­for­mo­wano, że w sieci krąży plik txt, w któ­rym za­warte jest nie­mal 10 000 ha­seł pol­skich in­ter­nau­tów. Sprawę jako pierw­szy na­gło­śnił vor­tal Niebezpiecznik​.pl, który obec­nie jest chwi­lowo nie­do­stępny z po­wodu ataku DDoS (atak ma­jący na celu za­ję­cie ca­łych wol­nych za­so­bów ser­wera i jego mak­sy­malne spo­wol­nie­nie). Swoją drogą cie­kawe, czy za atak od­po­wie­dzialna jest ta sama osoba, która uzy­skała do­stęp do ha­seł. Plik za­wiera ad­resy e‑mail i ha­sła do skrzy­nek ma­ilo­wych za­ło­żo­nych na naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich por­ta­lach (in­te­ria, onet, o2, wp).

Opera 10.60 - pierwsza wersja Release Candidate wydana

28 czerwca 2010

Co raz bli­żej do wy­da­nia ofi­cjal­nej wer­sji prze­glą­darki Opera 10.60. Dzisiaj uka­zała się pierw­sza wer­sja Relase Candidate dla sys­te­mów Windows, Linux i MacOS. Po kilku wer­sjach beta pro­gra­mi­ści z Opera Software po­sta­no­wili prze­nieść prze­glą­darkę w fazę RC. Sama wer­sja RC nie wpro­wa­dza żad­nych no­wi­nek. Poprawiono w niej sze­reg błę­dów zwią­za­nych z awa­riami prze­glą­darki. Warto wspo­mnieć, że nowa wer­sja Opery 10.60 ma wno­sić kilka uspraw­nień w po­rów­na­niu do po­przed­niej ge­ne­ra­cji 10.5x.

Witaj w świecie TechIT!

28 czerwca 2010

Witaj na ITTechMagazine​.info. Z dniem dzi­siej­szym ru­sza mój ma­lutki pro­jek­cik, o któ­rym od dawna ma­rzy­łem. Na tej stro­nie znaj­dziesz naj­cie­kaw­sze i naj­cen­niej­sze newsy in­ter­netu. Duży na­cisk będę kładł na newsy pol­skiego in­ter­netu. Nie ozna­cza to jed­nak, że będą one do­ty­czyły tylko tego. Mam na­dzieję, że żadne cie­kawe wy­da­rze­nie mi nie umknie i będę miał oka­zję in­for­mo­wać Was na bie­żąco co dzieje się we świe­cie IT.