Archiwum: Czerwiec 2010

Gmail wkrótce przyspieszy

30 czerwca 2010

Gigant z Mountain View sta­ra się cią­gle po­dą­żać za naj­now­szy­mi tren­da­mi. Ekipa od­po­wie­dzial­na za Gmaila po­in­for­mo­wa­ła, że ko­lej­ne wdro­że­nia bę­dą na­pi­sa­ne w HTML5. Dzięki te­mu już nie­ba­wem bę­dzie moż­na prze­cią­gać pli­ki z pul­pi­tu (lub in­nej lo­ka­li­za­cji) bez­po­śred­nio do wia­do­mo­ści w oknie prze­glą­dar­ki. Jest to jed­no z nie­wie­lu udo­god­nień, na któ­re po­zwa­la HTML5. Ekipa te­stu­je rów­nież uży­cie HTML5 i CSS3 i ma w pla­nach je­go wdro­że­nie do usłu­gi Gmail na sta­łe. Oczywiście za­nim to się sta­nie mi­nie za­pew­ne jesz­cze spo­ro cza­su.

Wyciek niemal 10 000 haseł polskich internautów – kilka statystyk

29 czerwca 2010

Jak więk­szość z Was wie, a je­śli nie to przy­po­mnę, kil­ka dni te­mu po­in­for­mo­wa­no, że w sie­ci krą­ży plik txt, w któ­rym za­war­te jest nie­mal 10 000 ha­seł pol­skich in­ter­nau­tów. Sprawę ja­ko pierw­szy na­gło­śnił vor­tal Niebezpiecznik.pl, któ­ry obec­nie jest chwi­lo­wo nie­do­stęp­ny z po­wo­du ata­ku DDoS (atak ma­ją­cy na ce­lu za­ję­cie ca­łych wol­nych za­so­bów ser­we­ra i je­go mak­sy­mal­ne spo­wol­nie­nie). Swoją dro­gą cie­ka­we, czy za atak od­po­wie­dzial­na jest ta sa­ma oso­ba, któ­ra uzy­ska­ła do­stęp do ha­seł. Plik za­wie­ra ad­re­sy e-mail i ha­sła do skrzy­nek ma­ilo­wych za­ło­żo­nych na naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich por­ta­lach (in­te­ria, onet, o2, wp).

Opera 10.60 – pierwsza wersja Release Candidate wydana

28 czerwca 2010

Co raz bli­żej do wy­da­nia ofi­cjal­nej wer­sji prze­glą­dar­ki Opera 10.60. Dzisiaj uka­za­ła się pierw­sza wer­sja Relase Candidate dla sys­te­mów Windows, Linux i MacOS. Po kil­ku wer­sjach be­ta pro­gra­mi­ści z Opera Software po­sta­no­wi­li prze­nieść prze­glą­dar­kę w fa­zę RC. Sama wer­sja RC nie wpro­wa­dza żad­nych no­wi­nek. Poprawiono w niej sze­reg błę­dów zwią­za­nych z awa­ria­mi prze­glą­dar­ki. Warto wspo­mnieć, że no­wa wer­sja Opery 10.60 ma wno­sić kil­ka uspraw­nień w po­rów­na­niu do po­przed­niej ge­ne­ra­cji 10.5x.

Witaj w świecie TechIT!

28 czerwca 2010

Witaj na ITTechMagazine.info. Z dniem dzi­siej­szym ru­sza mój ma­lut­ki pro­jek­cik, o któ­rym od daw­na ma­rzy­łem. Na tej stro­nie znaj­dziesz naj­cie­kaw­sze i naj­cen­niej­sze new­sy in­ter­ne­tu. Duży na­cisk bę­dę kładł na new­sy pol­skie­go in­ter­ne­tu. Nie ozna­cza to jed­nak, że bę­dą one do­ty­czy­ły tyl­ko te­go. Mam na­dzie­ję, że żad­ne cie­ka­we wy­da­rze­nie mi nie umknie i bę­dę miał oka­zję in­for­mo­wać Was na bie­żą­co co dzie­je się we świe­cie IT.