Archiwum: Lipiec 2010

Firefox 4 Beta wydana

7 lipca 2010

Z po­nad mie­sięcz­nym opóź­nie­niem uka­za­ła się dzi­siaj wer­sja be­ta po­pu­lar­nej prze­glą­dar­ki Firefox 4. Według pla­nów Mozilli, prze­glą­dar­ka mia­ła się uka­zać 4 czerw­ca. Jak wi­dać po dro­dze Mozilla na­po­tka­ła kil­ka pro­ble­mów, ale uda­ło się jej wy­dać prze­glą­dar­kę.

Obecnie prze­glą­dar­ka jest do­stęp­na tyl­ko w ję­zy­ku an­giel­skim, ale w cią­gu naj­bliż­szych dni ma się po­ja­wić wer­sja in­ter­na­cjo­nal­na . Najważniejsze i naj­wi­docz­niej­sze zmia­ny po­czy­nio­no w wy­glą­dzie prze­glą­dar­ki. Zmieniono i od­świe­żo­no in­ter­fejs. Teraz prze­glą­dar­ka bę­dzie ko­rzy­stać z prze­zro­czy­sto­ści ja­ką ofe­ru­ją no­wy sys­tem Windows 7 .

Wyciekły tajne slajdy z prezentacjami innowacji Windows 8! [UPDATE]

5 lipca 2010

Troszkę z przy­pad­ku, a trosz­kę z wła­snych chę­ci uda­ło mi się zna­leźć w sie­ci pacz­kę za­wie­ra­ją­cą taj­ne pre­zen­ta­cje Microsoftu. Dzięki uprzej­mo­ści ko­le­gów z Windows 8 Italia mo­gę Wam te pre­zen­ta­cje po­ka­zać. Paczka za­wie­ra 1 plik DOC i 16 pli­ków PDF, w któ­rych za­war­te jest 381 slaj­dów z pre­zen­ta­cja­mi Microsoftu, w tym tak­że o Windows 8.

Co praw­da slaj­dy za­wie­ra­ją w du­żej mie­rze we­wnętrz­ne prze­my­śle­nia o Windows 8, ale jest kil­ka cie­ka­wych roz­wią­zań, któ­re pla­nu­je wpro­wa­dzić Microsoft.

Przyglądam się każ­de­mu pli­ko­wi z osob­na. Wiele z nich jest da­to­wa­na na kwie­cień 2010, a nie któ­re są stem­plo­wa­ne ja­ko Ecosystem Forum II. Właśnie ta kon­fe­ren­cja mia­ła miej­sce w kwiet­niu, więc wy­da­ją się to być pre­zen­ta­cje, któ­re by­ły wy­świe­tla­ne na tej kon­fe­ren­cji. Można więc za­ło­żyć, że są to re­al­ne slaj­dy. Tak więc po­ra na przed­sta­wie­nie Wam in­for­ma­cji, ja­kie uda­ło się zna­leźć w slaj­dach. Zaczynajmy !

Opera 10.60 wydana

1 lipca 2010

Opera Software dzi­siaj po­sta­no­wi­ła udo­stęp­nić sta­bil­ną wer­sję prze­glą­dar­ki Opera 10.60 na sys­te­my Window, Linux i MacOS.

Warto za­zna­czyć, że wer­sja sta­bil­na jest to ta sa­ma kom­pi­la­cja co wer­sja RC3. Tak więc nie­wie­le cza­su za­ję­ło pro­gra­mi­stom prze­nie­sie­nie prze­glą­dar­ki z fa­zy Release Candidate do wer­sji sta­bil­nej.