Archiwum: lipiec 2010

Firefox 4 Beta wydana

7 lipca 2010

Z po­nad mie­sięcz­nym opóź­nie­niem uka­zała się dzi­siaj wer­sja beta po­pu­lar­nej prze­glą­darki Firefox 4. Według pla­nów Mozilli, prze­glą­darka miała się uka­zać 4 czerwca. Jak wi­dać po dro­dze Mozilla na­po­tkała kilka pro­ble­mów, ale udało się jej wy­dać prze­glą­darkę.

Obecnie prze­glą­darka jest do­stępna tylko w ję­zyku an­giel­skim, ale w ciągu naj­bliż­szych dni ma się po­ja­wić wer­sja in­ter­na­cjo­nalna . Najważniejsze i naj­wi­docz­niej­sze zmiany po­czy­niono w wy­glą­dzie prze­glą­darki. Zmieniono i od­świe­żono in­ter­fejs. Teraz prze­glą­darka bę­dzie ko­rzy­stać z prze­zro­czy­sto­ści jaką ofe­rują nowy sys­tem Windows 7 .

Wyciekły tajne slajdy z prezentacjami innowacji Windows 8! [UPDATE]

5 lipca 2010

Troszkę z przy­padku, a troszkę z wła­snych chęci udało mi się zna­leźć w sieci paczkę za­wie­ra­jącą tajne pre­zen­ta­cje Microsoftu. Dzięki uprzej­mo­ści ko­le­gów z Windows 8 Italia mogę Wam te pre­zen­ta­cje po­ka­zać. Paczka za­wiera 1 plik DOC16 pli­ków PDF, w któ­rych za­warte jest 381 slaj­dów z pre­zen­ta­cjami Microsoftu, w tym także o Windows 8.

Co prawda slajdy za­wie­rają w du­żej mie­rze we­wnętrzne prze­my­śle­nia o Windows 8, ale jest kilka cie­ka­wych roz­wią­zań, które pla­nuje wpro­wa­dzić Microsoft.

Przyglądam się każ­demu pli­kowi z osobna. Wiele z nich jest da­to­wana na kwie­cień 2010, a nie które są stem­plo­wane jako Ecosystem Forum II. Właśnie ta kon­fe­ren­cja miała miej­sce w kwiet­niu, więc wy­dają się to być pre­zen­ta­cje, które były wy­świe­tlane na tej kon­fe­ren­cji. Można więc za­ło­żyć, że są to re­alne slajdy. Tak więc pora na przed­sta­wie­nie Wam in­for­ma­cji, ja­kie udało się zna­leźć w slaj­dach. Zaczynajmy !

Opera 10.60 wydana

1 lipca 2010

Opera Software dzi­siaj po­sta­no­wiła udo­stęp­nić sta­bilną wer­sję prze­glą­darki Opera 10.60 na sys­temy Window, Linux i MacOS.

Warto za­zna­czyć, że wer­sja sta­bilna jest to ta sama kom­pi­la­cja co wer­sja RC3. Tak więc nie­wiele czasu za­jęło pro­gra­mi­stom prze­nie­sie­nie prze­glą­darki z fazy Release Candidate do wer­sji sta­bil­nej.