Archiwum: Lipiec 2011

Dyskowy burdel a partycja systemowa

14 lipca 2011

Jestem oso­bą, w któ­rej rę­ce wpa­da wie­le róż­ne­go sprzę­tu. Najczęściej sprzę­tem tym są róż­ne kom­pu­te­ry, z któ­ry­mi „jest coś nie tak”. Wiem, że te­mat Waszych klien­tów i ich sprzę­tu był po­ru­sza­ny na blo­gach nie raz, ale chcia­łem zwró­cić uwa­gę na pew­ną po­wta­rza­ją­cą się ce­chę wśród kom­pu­te­rów, z któ­ry­mi „jest cos nie tak”. Mam na my­śli ty­tu­ło­wy dys­ko­wy bur­del. Od ra­zu na wstę­pie na­pi­szę, że roz­pa­tru­ję kom­pu­te­ry z sys­te­ma­mi z ro­dzi­ny Windows, z dys­ka­mi HDD i po­mi­jam ma­łe dys­ki <120GB.

Simple Adblock

12 lipca 2011

Simple Adblock to świet­ny ze­wnętrz­ny pro­gram umoż­li­wia­ją­cy blo­ko­wa­nie re­klam w prze­glą­dar­ce Internet Explorer. Program dzia­ła na za­sa­dzie ukry­wa­nia re­klam, przez co w znacz­nym stop­niu przy­czy­nia się do po­pra­wy kom­for­tu prze­glą­da­nia Internetu ( mię­dzy in­ny­mi przy­śpie­sza otwie­ra­nie stron ). Działa on z wer­sja­mi prze­glą­dar­ki Internet Explorer 7 / 8 / 9 .

Strona pro­du­cen­ta

Systemy Windows 2000, XP, Vista i 7 ( 32 i 64 bit )

Darmowa wer­sja Simple Adblock po­sia­da ogra­ni­cze­nie po­zwa­la­ją­ce na blo­ko­wa­nie 100 re­klam dzien­nie. Jednak przez pierw­sze 30 dni użyt­ko­wa­nia te­go pro­gra­mu ma­my moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z do­bro­dziejstw wer­sji pro, zno­szą­cej to ogra­ni­cze­nie. Pomimo tych ogra­ni­czeń, Simple Adblock jest je­dy­nym dar­mo­wym i na­praw­dę sku­tecz­nym pro­gra­mem umoż­li­wia­ją­cym blo­ko­wa­nie re­klam w prze­glą­dar­kach Microsoftu.