Archiwum: lipiec 2011

Dyskowy burdel a partycja systemowa

14 lipca 2011

Jestem osobą, w któ­rej ręce wpada wiele róż­nego sprzętu. Najczęściej sprzę­tem tym są różne kom­pu­tery, z któ­rymi „jest coś nie tak”. Wiem, że te­mat Waszych klien­tów i ich sprzętu był po­ru­szany na blo­gach nie raz, ale chcia­łem zwró­cić uwagę na pewną po­wta­rza­jącą się ce­chę wśród kom­pu­te­rów, z któ­rymi „jest cos nie tak”. Mam na my­śli ty­tu­łowy dys­kowy bur­del. Od razu na wstę­pie na­pi­szę, że roz­pa­truję kom­pu­tery z sys­te­mami z ro­dziny Windows, z dys­kami HDD i po­mi­jam małe dyski <120GB.

Simple Adblock

12 lipca 2011

Simple Adblock to świetny ze­wnętrzny pro­gram umoż­li­wia­jący blo­ko­wa­nie re­klam w prze­glą­darce Internet Explorer. Program działa na za­sa­dzie ukry­wa­nia re­klam, przez co w znacz­nym stop­niu przy­czy­nia się do po­prawy kom­fortu prze­glą­da­nia Internetu ( mię­dzy in­nymi przy­śpie­sza otwie­ra­nie stron ). Działa on z wer­sjami prze­glą­darki Internet Explorer 7 /​ 8 /​ 9 .

Strona pro­du­centa

Systemy Windows - 2000, XP, Vista i 7 ( 32 i 64 bit )

Darmowa wer­sja Simple Adblock po­siada ogra­ni­cze­nie po­zwa­la­jące na blo­ko­wa­nie 100 re­klam dzien­nie. Jednak przez pierw­sze 30 dni użyt­ko­wa­nia tego pro­gramu mamy moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z do­bro­dziejstw wer­sji pro, zno­szą­cej to ogra­ni­cze­nie. Pomimo tych ogra­ni­czeń, Simple Adblock jest je­dy­nym dar­mo­wym i na­prawdę sku­tecz­nym pro­gra­mem umoż­li­wia­ją­cym blo­ko­wa­nie re­klam w prze­glą­dar­kach Microsoftu.