Miło mi po­in­for­mo­wać, że or­ga­ni­zo­wany jest kon­kurs, w któ­rym do wy­gra­nia jest roczna li­cen­cja na re­we­la­cyjny pa­kiet bez­pie­czeń­stwa Norton 360 4.0.

Programu zbyt­nio opi­sy­wać nie trzeba. Warto tylko wspo­mnieć, że jest to kom­plek­sowy pa­kiet za­bez­pie­cza­jący. Myślę, że za­awan­so­wa­nym użyt­kow­ni­kom nie trzeba go na­wet przed­sta­wiać. Program an­ty­wi­ru­sowy czy też cały pa­kiet in­ter­net se­cu­rity wy­daje się być obo­wiąz­ko­wym opro­gra­mo­wa­niem, które wy­pa­da­łoby mieć na swoim kom­pu­te­rze. Skoro jest jed­nak oka­zja zdo­by­cia li­cen­cji na pełną wer­sję z roczną li­cen­cją i to na 3 sta­no­wi­ska, to czemu nie sko­rzy­stać?