Zgodnie z za­po­wie­dziami za­koń­czył się mi­nutę przed roz­po­czę­ciem dzi­siej­szego dnia. Zgłoszeń po ter­mi­nie nie od­no­to­wano. Zgłoszeń było 25. Po ana­li­zie ko­men­ta­rzy, stwier­dzam że obyło się bez pro­ble­mów czy oszustw, dla­tego też, wszyst­kie 25 zgło­szeń zo­stało przy­ję­tych po­zy­tyw­nie. Tak jak za­po­wia­da­łem li­cen­cja zo­stała wy­lo­so­wana za po­mocą pro­gra­miku mo­jego au­tor­stwa. Gdyby ktoś miał ja­kieś wąt­pli­wo­ści lub za­strze­że­nia co do jego dzia­ła­nia i wia­ry­god­no­ści to  z chę­cią mogę po­ka­zać kod owego pro­gra­miku (via […]