Archiwum: Maj 2012

Galaxy Note otrzymuje aktualizację do Android 4.0 ICS!!!

10 maja 2012

Nie da się ukryć, że Galaxy Note jest smart­fo­nem bar­dzo nie­ty­po­wym. Ten sprzęt moż­na ko­chać, al­bo nie­na­wi­dzić. Patrząc po sprze­da­ży, moż­na od­nieść wra­że­nie, że wie­le osób za­ko­cha­ło się w tym smart­fo­nie. Sprzętowo te­le­fon jest mo­car­ny (moż­na po­ku­sić się o stwier­dze­nie, że naj­szyb­szy dwur­dze­nio­wy te­le­fon). Softowo do peł­ni szczę­ścia bra­ko­wa­ło mu tyl­ko ak­tu­ali­za­cji do Androida 4.0 ICS. O ile Kanadyjczycy mo­gą się cie­szyć tą ak­tu­ali­za­cją od kil­ku dni, to eu­ro­pej­czy­cy mu­sie­li cze­kać w cier­pli­wo­ści i nie­pew­no­ści, bo­wiem Samsung ob­rał tak­ty­kę mil­cze­nia, nie in­for­mu­jąc swo­ich użyt­kow­ni­ków o po­stę­pach i pla­nach do­kład­ne­go wdro­że­nia ak­tu­ali­za­cji. Dziś jed­nak po­sia­da­cze Galaxy Note w koń­cu mo­gą się uśmiech­nąć. Pojawiła się wy­cze­ki­wa­na ak­tu­ali­za­cja do lo­do­wej ka­nap­ki. Póki co ak­tu­ali­za­cja jest do­stęp­na dla Niemców (po­przez Samsung Kies), ale nic nie stoi na prze­szko­dzie aby każ­dy po­sia­dacz mo­de­lu GT-N7000 po­brał so­bie pacz­kę opro­gra­mo­wa­nia i za­in­sta­lo­wał ją na wła­sną rę­kę, nie tra­cąc przy tym gwa­ran­cji.

BlackBerry 10 – o być albo nie być

2 maja 2012

BlackBerry to smart­fo­ny ko­ja­rzo­ne z peł­ną kla­wia­tu­rą qwer­ty i z biz­nes­me­na­mi w gar­ni­tu­rach. Należy jed­nak uświa­do­mić so­bie, że są to sko­ja­rze­nia wy­stę­pu­ją­ce u nas w Polsce (ew. Europie wschod­niej) gdzie ter­mi­na­le te nie są zbyt po­pu­lar­ne. W Ameryce mar­ka BlackBerry po­mi­mo wiel­kich kło­po­tów na­dal jest jed­nym z czo­ło­wych gra­czy na ryn­ku smart­fo­nów. Często urzą­dze­nia z lo­go je­żyn­ki uwa­ża­ne są za ter­mi­na­le prze­sta­rza­łe, w któ­rych brak in­no­wa­cyj­no­ści, któ­re prze­zna­czo­ne po­win­ny być tyl­ko do pra­cy. Poniekąd ta­ka opi­nia jest spo­wo­do­wa­na sys­te­mem ope­ra­cyj­nym na­pę­dza­ją­cym urzą­dze­nia pro­du­ko­wa­ne przez RIM. Kanadyjska fir­ma pró­bu­jąc wejść na do­bre na ry­nek smart­fo­nów z do­ty­ko­wy­mi ekra­na­mi pró­bo­wa­ła swo­ich sił mo­de­la­mi Storm, Torch, Bold czy Curve, jed­nak bez ja­kie­goś spek­ta­ku­lar­ne­go suk­ce­su. Pomimo, że sprzę­to­wo by­ło nie naj­go­rzej, naj­wię­cej za­rzu­tów kie­ro­wa­no w stro­nę opro­gra­mo­wa­nia. Wraz z na­dej­ściem BlackBerry 10 ma się to jed­nak  zmie­nić.

Wczoraj (1 ma­ja 2012r.) na trwa­ją­cej kon­fe­ren­cji BlackBerry World 2012, RIM ofi­cjal­nie za­pre­zen­to­wał no­wy sys­tem BlackBerry 10 (BB10) opar­ty o unik­so­wy  QNX. System, któ­ry mo­że, choć nie mu­si, po­móc mar­ce BlackBerry od­zy­skać utra­co­ną część ryn­ku smart­fo­nów. System, któ­ry bez wsty­du mo­że kon­ku­ro­wać bez­po­śred­nio ze swo­imi ry­wa­la­mi jak iOS, Android czy WindowsPhone.