Archiwum: maj 2012

Galaxy Note otrzymuje aktualizację do Android 4.0 ICS!!!

10 maja 2012

Nie da się ukryć, że Galaxy Note jest smart­fo­nem bar­dzo nie­ty­po­wym. Ten sprzęt można ko­chać, albo nie­na­wi­dzić. Patrząc po sprze­daży, można od­nieść wra­że­nie, że wiele osób za­ko­chało się w tym smart­fo­nie. Sprzętowo te­le­fon jest mo­carny (można po­ku­sić się o stwier­dze­nie, że naj­szyb­szy dwur­dze­niowy te­le­fon). Softowo do pełni szczę­ścia bra­ko­wało mu tylko ak­tu­ali­za­cji do Androida 4.0 ICS. O ile Kanadyjczycy mogą się cie­szyć tą ak­tu­ali­za­cją od kilku dni, to eu­ro­pej­czycy mu­sieli cze­kać w cier­pli­wo­ści i nie­pew­no­ści, bo­wiem Samsung ob­rał tak­tykę mil­cze­nia, nie in­for­mu­jąc swo­ich użyt­kow­ni­ków o po­stę­pach i pla­nach do­kład­nego wdro­że­nia ak­tu­ali­za­cji. Dziś jed­nak po­sia­da­cze Galaxy Note w końcu mogą się uśmiech­nąć. Pojawiła się wy­cze­ki­wana ak­tu­ali­za­cja do lo­do­wej ka­napki. Póki co ak­tu­ali­za­cja jest do­stępna dla Niemców (po­przez Samsung Kies), ale nic nie stoi na prze­szko­dzie aby każdy po­sia­dacz mo­delu GT-N7000 po­brał so­bie paczkę opro­gra­mo­wa­nia i za­in­sta­lo­wał ją na wła­sną rękę, nie tra­cąc przy tym gwa­ran­cji.

BlackBerry 10 - o być albo nie być

2 maja 2012

BlackBerry to smart­fony ko­ja­rzone z pełną kla­wia­turą qwerty i z biz­nes­me­nami w gar­ni­tu­rach. Należy jed­nak uświa­do­mić so­bie, że są to sko­ja­rze­nia wy­stę­pu­jące u nas w Polsce (ew. Europie wschod­niej) gdzie ter­mi­nale te nie są zbyt po­pu­larne. W Ameryce marka BlackBerry po­mimo wiel­kich kło­po­tów na­dal jest jed­nym z czo­ło­wych gra­czy na rynku smart­fo­nów. Często urzą­dze­nia z logo je­żynki uwa­żane są za ter­mi­nale prze­sta­rzałe, w któ­rych brak in­no­wa­cyj­no­ści, które prze­zna­czone po­winny być tylko do pracy. Poniekąd taka opi­nia jest spo­wo­do­wana sys­te­mem ope­ra­cyj­nym na­pę­dza­ją­cym urzą­dze­nia pro­du­ko­wane przez RIM. Kanadyjska firma pró­bu­jąc wejść na do­bre na ry­nek smart­fo­nów z do­ty­ko­wymi ekra­nami pró­bo­wała swo­ich sił mo­de­lami Storm, Torch, Bold czy Curve, jed­nak bez ja­kie­goś spek­ta­ku­lar­nego suk­cesu. Pomimo, że sprzę­towo było nie naj­go­rzej, naj­wię­cej za­rzu­tów kie­ro­wano w stronę opro­gra­mo­wa­nia. Wraz z na­dej­ściem BlackBerry 10 ma się to jed­nak  zmie­nić.

Wczoraj (1 maja 2012r.) na trwa­ją­cej kon­fe­ren­cji BlackBerry World 2012, RIM ofi­cjal­nie za­pre­zen­to­wał nowy sys­tem BlackBerry 10 (BB10) oparty o unik­sowy  QNX. System, który może, choć nie musi, po­móc marce BlackBerry od­zy­skać utra­coną część rynku smart­fo­nów. System, który bez wstydu może kon­ku­ro­wać bez­po­śred­nio ze swo­imi ry­wa­lami jak iOS, Android czy WindowsPhone.