Dosyć długo mu­sieli cze­kać użyt­kow­nicy Galaxy Note na ofi­cjalną ak­tu­ali­za­cję Androida do wer­sji Ice Cream Sandwich. Data wy­da­nia była kil­ku­krot­nie prze­kła­dana a Samsung ob­rał tak­tykę mil­cze­nia. Koreańczycy w za­mian za to opóź­nie­nie po­sta­no­wili do­dać spe­cjalny ze­staw apli­ka­cji de­dy­ko­wany ry­si­kowi S Pen – Premium Suite. Osobiście uwa­żam, że było to drobne kłam­stewko ze strony Samsunga, który i tak miał za­miar wy­dać ten pa­kiet nie ma­jąc na uwa­dze daty pre­miery i opóź­nień sa­mej ak­tu­ali­za­cji. Długo ocze­ki­wa­nia chwila na­de­szła kilka ty­go­dni temu czas więc przyj­rzeć się z bliż­sza temu co czeka na użyt­kow­ni­ków po ak­tu­ali­za­cji.