Wczoraj ogło­szono, że Opera po­siada 300 mi­lio­nów ak­tyw­nych użyt­kow­ni­ków swo­ich pro­duk­tów. Wynik do­bry choć ab­so­lut­nie nie im­po­nu­jący. Trudno jed­nak go nie do­ce­nić bio­rąc pod uwagę, że za nor­we­ską firmą nie stoi ża­den gi­gant z branży IT, a same pro­dukty są w pełni au­tor­skie (sil­nik ren­de­ro­wa­nia Presto). Oprócz po­chwa­le­nia się ilo­ścią użyt­kow­ni­ków Opera ogło­siła, że po­rzuca sil­nik Presto na rzecz po­pu­lar­nego WebKita. Czy to do­bry wy­bór? Czy roz­wój Presto za­czął być mę­czący?