Wczoraj ogło­szo­no, że Opera po­sia­da 300 mi­lio­nów ak­tyw­nych użyt­kow­ni­ków swo­ich pro­duk­tów. Wynik do­bry choć ab­so­lut­nie nie im­po­nu­ją­cy. Trudno jed­nak go nie do­ce­nić bio­rąc pod uwa­gę, że za nor­we­ską fir­mą nie stoi ża­den gi­gant z bran­ży IT, a sa­me pro­duk­ty są w peł­ni au­tor­skie (sil­nik ren­de­ro­wa­nia Presto). Oprócz po­chwa­le­nia się ilo­ścią użyt­kow­ni­ków Opera ogło­si­ła, że po­rzu­ca sil­nik Presto na rzecz po­pu­lar­ne­go WebKita. Czy to do­bry wy­bór? Czy roz­wój Presto za­czął być mę­czą­cy?