Archiwum: Czerwiec 2013

Wpływ reklam internetowych na zużycie pamięci RAM

25 czerwca 2013

Przy oka­zji mo­je­go te­stu prze­glą­da­rek, po­ja­wi­ło się kil­ka za­strze­żeń co do za­po­trze­bo­wa­nia na pa­mięć RAM przez prze­glą­dar­ki. Należy so­bie uświa­do­mić, że na za­po­trze­bo­wa­nie RAM ma wie­le czyn­ni­ków. Przede wszyst­kim na­le­ży pa­mię­tać, że każ­dy z nas po­sia­da in­ną kon­fi­gu­ra­cję kom­pu­te­ra, sys­te­mu i w koń­cu sa­mej prze­glą­dar­ki. Również re­per­tu­ar od­wie­dza­nych stron jest u każ­de­go z nas in­ny. A sko­ro każ­dy z nas od­wie­dza in­ne stro­ny, to wła­śnie one sta­no­wią pew­ną część róż­nic w po­rów­ny­wa­niu wła­snych ob­ser­wa­cji z prze­pro­wa­dzo­nym prze­ze mnie te­stem. Faktem jest rów­nież to, że jed­na i ta sa­ma stro­na in­ter­ne­to­wa jest róż­nie in­ter­pre­to­wa­na przez prze­glą­dar­ki, co spra­wia, że każ­da z prze­glą­da­rek bę­dzie po­trze­bo­wać nie­co in­nej ilo­ści pa­mię­ci RAM. Czy jed­nak dzi­siej­sze stro­ny są na ty­le roz­bu­do­wa­ne aby prze­glą­dar­ki mu­sia­ły po­chła­niać w spo­sób nie­po­ha­mo­wa­ny RAM?

Benchmarkowy test przeglądarek

24 czerwca 2013

Początkowo wpis ten miał być po­świę­co­ny cał­ko­wi­cie no­wej wer­sji Opera 15 Next, któ­ra jest cał­ko­wi­cie no­wym eta­pem w roz­wo­ju tej prze­glą­dar­ki. Niestety po­mi­mo upły­nię­cia pra­wie mie­sią­ca od wy­da­nia pierw­szej wer­sji te­sto­wej, pra­cow­ni­cy Opera Software nie udo­stęp­ni­li nic in­ne­go do te­sto­wa­nia jak sam sil­nik WebKit w in­ter­pre­ta­cji nor­we­skiej. Niema co się w tej kwe­stii oszu­ki­wać. Na Opera Desktop Blog użyt­kow­ni­cy są za­chę­ca­ni do te­sto­wa­nia no­wej Opery, jed­nak je­dy­ne co im się udo­stęp­ni­ło to tak na­praw­dę zna­ne wszyst­kim moż­li­wo­ści sil­ni­ka WebKit. W związ­ku z tym, że tak na­praw­dę pó­ki co nie moż­na w ża­den spo­sób oce­nić no­wej Opery, po­sta­no­wi­łem prze­kształ­cić ten wpis na dość du­ży test wy­daj­no­ści prze­glą­da­rek.