Archiwum: czerwiec 2013

Wpływ reklam internetowych na zużycie pamięci RAM

25 czerwca 2013

Przy oka­zji mo­jego te­stu prze­glą­da­rek, po­ja­wiło się kilka za­strze­żeń co do za­po­trze­bo­wa­nia na pa­mięć RAM przez prze­glą­darki. Należy so­bie uświa­do­mić, że na za­po­trze­bo­wa­nie RAM ma wiele czyn­ni­ków. Przede wszyst­kim na­leży pa­mię­tać, że każdy z nas po­siada inną kon­fi­gu­ra­cję kom­pu­tera, sys­temu i w końcu sa­mej prze­glą­darki. Również re­per­tuar od­wie­dza­nych stron jest u każ­dego z nas inny. A skoro każdy z nas od­wie­dza inne strony, to wła­śnie one sta­no­wią pewną część róż­nic w po­rów­ny­wa­niu wła­snych ob­ser­wa­cji z prze­pro­wa­dzo­nym przeze mnie te­stem. Faktem jest rów­nież to, że jedna i ta sama strona in­ter­ne­towa jest róż­nie in­ter­pre­to­wana przez prze­glą­darki, co spra­wia, że każda z prze­glą­da­rek bę­dzie po­trze­bo­wać nieco in­nej ilo­ści pa­mięci RAM. Czy jed­nak dzi­siej­sze strony są na tyle roz­bu­do­wane aby prze­glą­darki mu­siały po­chła­niać w spo­sób nie­po­ha­mo­wany RAM?

Benchmarkowy test przeglądarek

24 czerwca 2013

Początkowo wpis ten miał być po­świę­cony cał­ko­wi­cie no­wej wer­sji Opera 15 Next, która jest cał­ko­wi­cie no­wym eta­pem w roz­woju tej prze­glą­darki. Niestety po­mimo upły­nię­cia pra­wie mie­siąca od wy­da­nia pierw­szej wer­sji te­sto­wej, pra­cow­nicy Opera Software nie udo­stęp­nili nic in­nego do te­sto­wa­nia jak sam sil­nik WebKit w in­ter­pre­ta­cji nor­we­skiej. Niema co się w tej kwe­stii oszu­ki­wać. Na Opera Desktop Blog użyt­kow­nicy są za­chę­cani do te­sto­wa­nia no­wej Opery, jed­nak je­dyne co im się udo­stęp­niło to tak na­prawdę znane wszyst­kim moż­li­wo­ści sil­nika WebKit. W związku z tym, że tak na­prawdę póki co nie można w ża­den spo­sób oce­nić no­wej Opery, po­sta­no­wi­łem prze­kształ­cić ten wpis na dość duży test wy­daj­no­ści prze­glą­da­rek.