Tabletom z Androidem od po­czątku to­wa­rzy­szył duży pro­blem w po­staci iPada. Nie był to pro­blem zwią­zany ze spe­cy­fi­ka­cją czy też ceną urzą­dzeń opar­tych o mo­bilny sys­tem Google. Problemem była przede wszyst­kim świa­do­mość użyt­kow­ni­ków, któ­rzy nie wi­dzieli al­ter­na­tyw dla iPada. Wszystko jed­nak zmie­niło się w chwili, gdy za­pre­zen­to­wany zo­stał Nexus 7 – pierw­szy „praw­dziwy” ta­blet z Androidem wy­pro­du­ko­wany przez Asusa w ści­słej współ­pracy z Google. Pierwsza ge­ne­ra­cja Nexusa 7 oka­zała się strza­łem w dzie­siątkę. Tablet szybko zy­skał na po­pu­lar­no­ści, a użyt­kow­nicy zo­rien­to­wali się, że Android jest re­alną al­ter­na­tywą dla urzą­dzeń Apple. Przepis na suk­ces Google oka­zał się do­syć pro­sty. Stworzono ta­blet mały, do­brze wy­ko­nany, o do­brej spe­cy­fi­ka­cji tech­nicz­nej i za­ofe­ro­wano go w bar­dzo atrak­cyj­nej ce­nie. Tym sa­mym Google po­ka­zało, że ry­nek ta­ble­tów z Androidem do­piero na­biera roz­pędu i ciężko bę­dzie go za­trzy­mać. Rezultat współ­pracy z Asusem oka­zał się bar­dzo do­bry. Nexus 7 pierw­szej ge­ne­ra­cji zbie­rał po­zy­tywne opi­nie, a o tym, że jest to do­bry sprzęt niech świad­czy fakt, że do ze­szłego mie­siąca Nexus 7 na­dal był jed­nym z naj­lep­szych i naj­bar­dziej opła­cal­nych ta­ble­tów z Androidem. No wła­śnie, był, po­nie­waż do­cze­kał się na­stępcy, który prze­wyż­sza go w każ­dym moż­li­wym aspek­cie, a stwo­rzyć na­prawdę god­nego na­stępcę Nexusa 7 nie było naj­ła­twiej­szym za­da­niem. Ale oto i jest Nowy Nexus 7.