Historia se­rii Nexus sięga 2010 roku. Wtedy to po­wstał pierw­szy smart­fon wy­pro­du­ko­wany przy współ­pracy Google i HTC, a w ko­lej­nych la­tach Google po­wie­rzyło re­ali­za­cję swo­ich wi­zji na te­mat smart­fo­nów Samsungowi oraz LG. Czym w ogóle jest se­ria Nexus? W za­ło­że­niach miał to być sprzęt prze­zna­czony dla de­we­lo­pe­rów, któ­rzy mie­liby do dys­po­zy­cji urzą­dze­nia z czy­stym Androidem. O ile za­ło­że­nia te fak­tycz­nie się spraw­dziły w przy­padku HTC Nexus One i Samsung Nexus S, o tyle wraz z na­dej­ściem Samsunga Galaxy Nexus sy­tu­acja się zmie­niła. W prak­tyce Nexus stał się marką roz­po­zna­walną i ce­nioną rów­nież wśród mniej za­awan­so­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Prawdziwy boom marki Nexus na­stą­pił wraz z po­przed­nim mo­de­lem smart­fona LG Nexus 4. Jego wielki suk­ces oka­zał się nie­spo­dzianką dla wszyst­kich. Z jed­nej strony po­pu­lar­ność Nexusa 4 nie po­winna spe­cjal­nie dzi­wić, po­nie­waż smart­fon w dniu pre­miery ce­cho­wał się cie­ka­wym de­si­gnem, nie­złą spe­cy­fi­ka­cją i mocno kon­ku­ren­cyjną ceną. Z dru­giej zaś na­leży pa­mię­tać, że urzą­dze­nia se­rii Nexus są dość spe­cy­ficzne ze względu na czy­stego Androida, a ich dys­try­bu­cja ni­gdy nie była ich mocną stroną. Zatem czy nowy Nexus 5, który swoją pre­mierę miał 31 paź­dzier­nika 2013 roku jest god­nym na­stępcą „czwórki”? W skró­cie wy­gląda na to, że tak. Nexus 5 to ele­gancki, do­brze wy­ko­nany i szybki smart­fon do­stępny za roz­sądną cenę. Jest to sprzęt, który na­prawdę można bar­dzo po­lu­bić.