Najlżejszy Ultrabook™ firmy Sony — VAIO® Pro — ma obu­dowę z włókna wę­glo­wego, jest ele­gancki, mocny, szybki… Krótko mó­wiąc: stwo­rzony do pracy w do­wol­nym miej­scu.

Takimi sło­wami Sony okre­śla na wstę­pie swo­jego ul­tra­bo­oka z se­rii Vaio Pro, który po­mimo prze­by­tych na rynku pra­wie dwu­na­stu mie­sięcy, czyli re­la­tyw­nie dużo jak na ry­nek sprzętu kom­pu­te­ro­wego, na­dal ma po­wo­dze­nie. Sony Vaio Pro 13 to ul­tra­book z ekra­nem Full HD, pro­ce­so­rem Intela czwar­tej ge­ne­ra­cji Haswell, pod­świe­tlaną kla­wia­turą i lekką obu­dową z włókna wę­glo­wego. Brzmi nie­źle? A to do­piero po­czą­tek.