Skoro to czy­tasz, to do­my­ślam się, że je­steś nie­obe­znany w te­ma­cie w NFC, albo chcesz do­wie­dzieć się cze­goś wię­cej na te­mat tej tech­no­lo­gii. Niezależnie do któ­rej grupy na­le­żysz to do­brze tra­fi­łeś, po­nie­waż po­sta­ram się przy­bli­żyć czym jest NFC i jak ko­rzy­stać z jego do­bro­dziejstw. W tek­ście tym po­dejmę próbę omó­wie­nia tej tech­no­lo­gii w spo­sób pro­sty, tak aby tech­no­lo­gia ta nie była już obca na­wet dla la­ików. Mam na­dzieję, że po za­po­zna­niu się z tek­stem, NFC w Twoim smart­fo­nie na­resz­cie ożyje.