Historia Xiaomi jest do­syć cie­kawa. Chińska marka jest jed­nym z naj­więk­szych pro­du­cen­tów smart­fo­nów na świe­cie, choć jesz­cze pięć lat temu była cał­ko­wi­cie nie­znana. Dzisiaj wy­prze­dza w ran­kin­gach in­nych azja­tyc­kich po­ten­ta­tów. Sama firma Xiaomi zo­stała za­ło­żona w 2010 roku. Rok póź­niej za­pre­zen­to­wała swój pierw­szy smart­fon, a dzi­siaj jest trze­cim po Apple i Samsungu pro­du­cen­tem smart­fo­nów na świe­cie, wy­prze­dza­jąc ta­kie firmy jak cho­ciażby Sony czy Lenovo. Po kilku la­tach Xiaomi staje się marką roz­po­zna­walną i ce­nioną rów­nież wśród mniej za­awan­so­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Co prawda praw­dziwy boom marki jesz­cze nie na­stą­pił, ale są­dzę, że nie­ba­wem tak się sta­nie. A niech jed­nym z ar­gu­men­tów bę­dzie test smart­fonu Xiaomi Mi4c, któ­rego w skró­cie można opi­sać, jako do­brze wy­ko­nany i szybki smart­fon do­stępny za na­prawdę do­brą cenę.