Początkowo wpis ten miał być po­świę­cony cał­ko­wi­cie no­wej wer­sji Opera 15 Next, która jest cał­ko­wi­cie no­wym eta­pem w roz­woju tej prze­glą­darki. Niestety po­mimo upły­nię­cia pra­wie mie­siąca od wy­da­nia pierw­szej wer­sji te­sto­wej, pra­cow­nicy Opera Software nie udo­stęp­nili nic in­nego do te­sto­wa­nia jak sam sil­nik WebKit w in­ter­pre­ta­cji nor­we­skiej. Niema co się w tej kwe­stii oszu­ki­wać. Na Opera Desktop Blog użyt­kow­nicy są za­chę­cani do te­sto­wa­nia no­wej Opery, jed­nak je­dyne co im się udo­stęp­niło to tak na­prawdę znane wszyst­kim moż­li­wo­ści sil­nika WebKit. W związku z tym, że tak na­prawdę póki co nie można w ża­den spo­sób oce­nić no­wej Opery, po­sta­no­wi­łem prze­kształ­cić ten wpis na dość duży test wy­daj­no­ści prze­glą­da­rek.

Nie da się ukryć, że prze­glą­darka in­ter­ne­towa to opro­gra­mo­wa­nie, z któ­rym spę­dza się naj­wię­cej czasu. Dzieje się tak, po­nie­waż prze­glą­darka może być za­równo na­rzę­dziem pracy jak i do­star­czy­cie­lem roz­rywki sze­roko ro­zu­mia­nej. Wybór od­po­wied­niej prze­glą­darki jest bar­dzo ważny. Według mnie de­cy­dują sche­maty działań/​postępowania i przy­zwy­cza­je­nia. Dlatego też bar­dzo ciężko wy­brać prze­glą­darkę dla sie­bie. Wszelkie te­sty po­rów­nu­jące moż­li­wo­ści prze­glą­da­rek nie mają sensu, po­nie­waż każdy sam musi so­bie od­po­wie­dzieć czego po­trze­buje i w jaki spo­sób ma za­miar ko­rzy­stać z prze­glą­darki. Dopiero wtedy bę­dzie można wy­brać prze­glą­darkę, która po­zwoli w naj­efek­tyw­niej­szy spo­sób ko­rzy­stać z sieci. W związku z tym test ten bę­dzie czy­sto bench­mar­kowy, po­mi­ja­jący cał­ko­wi­cie kwe­stie funk­cjo­nal­no­ści. Tylko taki test ma ja­ki­kol­wiek sens i może po­wie­dzieć coś o wy­daj­no­ści sa­mej prze­glą­darki nie wkra­cza­jąc na pole dys­ku­sji o gu­stach i przy­zwy­cza­je­niach. Nie ozna­cza to wcale, że na­leży kie­ro­wać się wy­daj­no­ścią pod­czas wy­boru prze­glą­darki, choć i ona jest ważna.

Platforma testowa

 • Procesor Intel Core i5 750;
 • Płyta MSI GD65-P55;
 • Pamięć Patriot Viper II Sector 5 2x2GB;
 • Karta gra­ficzna Sapphire HD 4780;
 • Dysk twardy Samsung F1 500GB;
 • Zasilacz OCz StealthXStream 600W;
 • Monitor LG W2252TQ 22 cale;
 • System Windows 8 Professional 64 bit;
 • Adobe Flash Player 11.7.700.224;
 • Silverlight 5.1.20125.0;

Testowane przeglądarki:

 • Chrome 27;
 • Chrome 28;
 • Firefox 21;
 • IE 10;
 • Maxthon 4.1.0.200;
 • Opera 12.15;
 • Opera 15 Next;
 • Safari 5.1.7

Procedura testowa

Powiem szcze­rze, że spę­dzi­łem tro­chę czasu na samo te­sto­wa­nie (nie py­taj­cie ile re­star­tów kom­pu­tera zro­bi­łem, bo nie wiem). Ale my­ślę, że było warto bo fajna baza wy­ni­ków wy­szła. Testy po­dzie­li­łem na trzy ka­te­go­rie: bench­marki, wy­daj­ność użyt­kowa, za­so­bo­żer­ność. Każdy z prze­pro­wa­dzo­nych te­stów był wy­ko­ny­wany 3 razy (oprócz te­stów zgod­no­ści CSS3, HTML5 i zu­ży­cia RAM). Wyniki, które będą przed­sta­wione są śred­nimi wy­ni­kami z trzech po­mia­rów. W su­mie było to po­nad 700(!) te­stów, które zja­dły sporo mo­jego czasu, ale przy­naj­mniej się nie nu­dzi­łem. Przeglądarki były w naj­now­szych wer­sjach sta­bil­nych. Wyjątkiem sta­nowi Opera 15 Next i Chrome 28, który zna­lazł się w te­ście aby zo­bra­zo­wać wy­daj­ność Opery 15 Next (ta sama wer­sja sil­nika WebKit). Wszystkie prze­glą­darki były po­zba­wione ja­kich­kol­wiek do­dat­ków, plu­gi­nów czy roz­sze­rzeń.

Testy

Kategoria pierw­sza to Benchmarki. W tej ka­te­go­rii prze­pro­wa­dzone zo­stało 7 te­stów. Każdy z wy­kre­sów można po­więk­szyć kli­ka­jąc w niego.

Sunspider to naj­po­pu­lar­niej­szy bench­mark prze­glą­darki in­ter­ne­to­wej spraw­dza­jący wy­daj­ność prze­twa­rza­nia JavaScriptu. Często jest to główny wy­znacz­nik wy­daj­no­ści prze­glą­darki.

sunspider

Kraken Benchmark to z ko­lei test JavaScriptu od Mozilli.

kraken

V8 Benchmark to na­rzę­dzie stwo­rzone przez Google w celu opty­ma­li­zo­wa­nia prze­glą­darki Chrome. Sprawdza ono wy­daj­ność JavaSciptu.

v8

Octane Benchmark to na­stępca V8 od Google. Zmodernizowana wer­sja bench­marka spraw­dza to samo co swój po­przed­nik, z tym, że w efek­tyw­niej­szy spo­sób ob­ra­zuje wy­daj­ność JavaScriptową prze­glą­da­rek.

octane

Peackeeper to na­rzę­dzie stwo­rzone przez Futuremark. Bada ono wy­daj­ność ogólną prze­glą­darki nie sku­pia­jąc się tylko na jed­nym ele­men­cie. do­dat­kowo spraw­dza po­wierz­chow­nie zgod­ność prze­glą­darki z ko­de­kami wi­deo, uży­wa­nymi w play­erach HTML5.

peackeeper

CSS3 Test spraw­dza zgod­ność prze­glą­darki z tym stan­dar­dem. Ja wiem, że stan­dardy to „stan­dardy”, ale ważne, że wszyst­kie prze­glą­darki są spraw­dzane jed­nym i tym sa­mym na­rzę­dziem.

css3

HTML5 Test spraw­dza zgod­ność prze­glą­darki z HTML5.

html5

Kategoria druga te­stów do­ty­czy wy­daj­no­ści użyt­ko­wej. Benchmarki to tak na­prawdę liczby, któ­rych w ża­den spo­sób nie od­czu­wamy. Dlatego też, po­sta­no­wi­łem spraw­dzić w spo­sób prak­tyczny na ja­kim po­ziome stoi wy­daj­ność prze­glą­da­rek, a naj­pro­ściej to spraw­dzić mie­rząc czas uru­cha­mia­nia i wczy­ty­wa­nia stron.

Uruchamianie prze­glą­darki na zimno – pu­sta karta (po re­star­cie sys­temu)

z_start

Uruchamianie prze­glą­darki na zimno – 1 karta Google​.pl (po re­star­cie sys­temu)

z_start_1k

Uruchamianie prze­glą­darki na cie­pło  – pu­sta karta (po wcze­śniej­szym jej uru­cho­mie­niu)

c_start

Uruchamianie prze­glą­darki na cie­pło  – 1 karta Google​.pl (po wcze­śniej­szym jej uru­cho­mie­niu)

c_start_1k

Wczytywanie ze­stawu 10 stron – na zimno (bez ca­che)

wczytywanie_10z

Wczytywanie ze­stawu 10 stron – na cie­pło (z ca­che)

wczytywanie_10c

Kategoria trze­cia obej­muje za­so­bo­żer­ność. Parametry ta­kie jak zu­ży­cie pro­ce­sora i za­jęte miej­sce na dysku, są wg mnie mało istot­nie. Jest to tak na­prawdę naj­miej­sze zło. Pięta achil­le­sową prze­glą­da­rek jest ich ape­tyt na pa­mięć RAM i to wła­śnie spraw­dzi­łem w ostat­nich te­stach.

Zużycie pa­mięci RAM po uru­cho­mie­niu – pu­sta karta/Google.pl

ram

Zużycie pa­mięci RAM – 5 kart te­sto­wych z za­ła­do­wa­nymi stro­nami WWW

ram_5k

Zużycie pa­mięci RAM – 10 kart te­sto­wych z za­ła­do­wa­nymi stro­nami WWW

ram_10k

Podsumowanie

Jedynym pod­su­mo­wa­niem tego te­stu jest zli­cze­nie punk­tów. Miałem wąt­pli­wo­ści jak punk­to­wać te­sty i czy nie przy­jąć sys­temu punk­ta­cji z F1 (dla lat 2003–2009). Ostatecznie po­sta­wi­łem na naj­rów­niej­szy sys­tem i przy­zna­wa­łem punkty od 8 do 1 zgod­nie z za­ję­tym miej­scem (I – 8, II – 7, … , VIII – 1).

wynik

Powyższe wy­niki nie zo­staną przeze mnie w ża­den spo­sób zin­ter­pre­to­wane. Jest to mój ce­lowy za­bieg, aby każdy z Was mógł so­bie spoj­rzeć co na tę chwilę re­pre­zen­tują sobą prze­glą­darki w ty­powo ben­chamr­ko­wym te­ście. Zachęcam każ­dego do sa­mo­dziel­nego prze­te­sto­wa­nia prze­glą­da­rek, aby sa­memu wy­ro­bić so­bie na jej te­mat zda­nie. Pamiętajcie, że test ten po­ka­zuje która z prze­glą­da­rek jest naj­szyb­sza w bar­dzo pry­mi­tyw­nym wy­świe­tla­niu stron i prze­twa­rza­niu kodu JS, HTML itp. Wcale się to jed­nak nie musi prze­kła­dać na szyb­kość prze­glą­da­nia, po­nie­waż każdy z nas ma swój wła­sny, in­dy­wi­du­alny spo­sób po­stę­po­wa­nia w Internecie.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: