Początkowo wpis ten miał być po­świę­co­ny cał­ko­wi­cie no­wej wer­sji Opera 15 Next, któ­ra jest cał­ko­wi­cie no­wym eta­pem w roz­wo­ju tej prze­glą­dar­ki. Niestety po­mi­mo upły­nię­cia pra­wie mie­sią­ca od wy­da­nia pierw­szej wer­sji te­sto­wej, pra­cow­ni­cy Opera Software nie udo­stęp­ni­li nic in­ne­go do te­sto­wa­nia jak sam sil­nik WebKit w in­ter­pre­ta­cji nor­we­skiej. Niema co się w tej kwe­stii oszu­ki­wać. Na Opera Desktop Blog użyt­kow­ni­cy są za­chę­ca­ni do te­sto­wa­nia no­wej Opery, jed­nak je­dy­ne co im się udo­stęp­ni­ło to tak na­praw­dę zna­ne wszyst­kim moż­li­wo­ści sil­ni­ka WebKit. W związ­ku z tym, że tak na­praw­dę pó­ki co nie moż­na w ża­den spo­sób oce­nić no­wej Opery, po­sta­no­wi­łem prze­kształ­cić ten wpis na dość du­ży test wy­daj­no­ści prze­glą­da­rek.

Nie da się ukryć, że prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa to opro­gra­mo­wa­nie, z któ­rym spę­dza się naj­wię­cej cza­su. Dzieje się tak, po­nie­waż prze­glą­dar­ka mo­że być za­rów­no na­rzę­dziem pra­cy jak i do­star­czy­cie­lem roz­ryw­ki sze­ro­ko ro­zu­mia­nej. Wybór od­po­wied­niej prze­glą­dar­ki jest bar­dzo waż­ny. Według mnie de­cy­du­ją sche­ma­ty działań/postępowania i przy­zwy­cza­je­nia. Dlatego też bar­dzo cięż­ko wy­brać prze­glą­dar­kę dla sie­bie. Wszelkie te­sty po­rów­nu­ją­ce moż­li­wo­ści prze­glą­da­rek nie ma­ją sen­su, po­nie­waż każ­dy sam mu­si so­bie od­po­wie­dzieć cze­go po­trze­bu­je i w ja­ki spo­sób ma za­miar ko­rzy­stać z prze­glą­dar­ki. Dopiero wte­dy bę­dzie moż­na wy­brać prze­glą­dar­kę, któ­ra po­zwo­li w naj­efek­tyw­niej­szy spo­sób ko­rzy­stać z sie­ci. W związ­ku z tym test ten bę­dzie czy­sto bench­mar­ko­wy, po­mi­ja­ją­cy cał­ko­wi­cie kwe­stie funk­cjo­nal­no­ści. Tylko ta­ki test ma ja­ki­kol­wiek sens i mo­że po­wie­dzieć coś o wy­daj­no­ści sa­mej prze­glą­dar­ki nie wkra­cza­jąc na po­le dys­ku­sji o gu­stach i przy­zwy­cza­je­niach. Nie ozna­cza to wca­le, że na­le­ży kie­ro­wać się wy­daj­no­ścią pod­czas wy­bo­ru prze­glą­dar­ki, choć i ona jest waż­na.

Platforma testowa

 • Procesor Intel Core i5 750;
 • Płyta MSI GD65-P55;
 • Pamięć Patriot Viper II Sector 5 2x2GB;
 • Karta gra­ficz­na Sapphire HD 4780;
 • Dysk twar­dy Samsung F1 500GB;
 • Zasilacz OCz StealthXStream 600W;
 • Monitor LG W2252TQ 22 ca­le;
 • System Windows 8 Professional 64 bit;
 • Adobe Flash Player 11.7.700.224;
 • Silverlight 5.1.20125.0;

Testowane przeglądarki:

 • Chrome 27;
 • Chrome 28;
 • Firefox 21;
 • IE 10;
 • Maxthon 4.1.0.200;
 • Opera 12.15;
 • Opera 15 Next;
 • Safari 5.1.7

Procedura testowa

Powiem szcze­rze, że spę­dzi­łem tro­chę cza­su na sa­mo te­sto­wa­nie (nie py­taj­cie ile re­star­tów kom­pu­te­ra zro­bi­łem, bo nie wiem). Ale my­ślę, że by­ło war­to bo faj­na ba­za wy­ni­ków wy­szła. Testy po­dzie­li­łem na trzy ka­te­go­rie: bench­mar­ki, wy­daj­ność użyt­ko­wa, za­so­bo­żer­ność. Każdy z prze­pro­wa­dzo­nych te­stów był wy­ko­ny­wa­ny 3 ra­zy (oprócz te­stów zgod­no­ści CSS3, HTML5 i zu­ży­cia RAM). Wyniki, któ­re bę­dą przed­sta­wio­ne są śred­ni­mi wy­ni­ka­mi z trzech po­mia­rów. W su­mie by­ło to po­nad 700(!) te­stów, któ­re zja­dły spo­ro mo­je­go cza­su, ale przy­naj­mniej się nie nu­dzi­łem. Przeglądarki by­ły w naj­now­szych wer­sjach sta­bil­nych. Wyjątkiem sta­no­wi Opera 15 Next i Chrome 28, któ­ry zna­lazł się w te­ście aby zo­bra­zo­wać wy­daj­ność Opery 15 Next (ta sa­ma wer­sja sil­ni­ka WebKit). Wszystkie prze­glą­dar­ki by­ły po­zba­wio­ne ja­kich­kol­wiek do­dat­ków, plu­gi­nów czy roz­sze­rzeń.

Testy

Kategoria pierw­sza to Benchmarki. W tej ka­te­go­rii prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ło 7 te­stów. Każdy z wy­kre­sów moż­na po­więk­szyć kli­ka­jąc w nie­go.

Sunspider to naj­po­pu­lar­niej­szy bench­mark prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej spraw­dza­ją­cy wy­daj­ność prze­twa­rza­nia JavaScriptu. Często jest to głów­ny wy­znacz­nik wy­daj­no­ści prze­glą­dar­ki.

sunspider

Kraken Benchmark to z ko­lei test JavaScriptu od Mozilli.

kraken

V8 Benchmark to na­rzę­dzie stwo­rzo­ne przez Google w ce­lu opty­ma­li­zo­wa­nia prze­glą­dar­ki Chrome. Sprawdza ono wy­daj­ność JavaSciptu.

v8

Octane Benchmark to na­stęp­ca V8 od Google. Zmodernizowana wer­sja bench­mar­ka spraw­dza to sa­mo co swój po­przed­nik, z tym, że w efek­tyw­niej­szy spo­sób ob­ra­zu­je wy­daj­ność JavaScriptową prze­glą­da­rek.

octane

Peackeeper to na­rzę­dzie stwo­rzo­ne przez Futuremark. Bada ono wy­daj­ność ogól­ną prze­glą­dar­ki nie sku­pia­jąc się tyl­ko na jed­nym ele­men­cie. do­dat­ko­wo spraw­dza po­wierz­chow­nie zgod­ność prze­glą­dar­ki z ko­de­ka­mi wi­deo, uży­wa­ny­mi w play­erach HTML5.

peackeeper

CSS3 Test spraw­dza zgod­ność prze­glą­dar­ki z tym stan­dar­dem. Ja wiem, że stan­dar­dy to „stan­dar­dy”, ale waż­ne, że wszyst­kie prze­glą­dar­ki są spraw­dza­ne jed­nym i tym sa­mym na­rzę­dziem.

css3

HTML5 Test spraw­dza zgod­ność prze­glą­dar­ki z HTML5.

html5

Kategoria dru­ga te­stów do­ty­czy wy­daj­no­ści użyt­ko­wej. Benchmarki to tak na­praw­dę licz­by, któ­rych w ża­den spo­sób nie od­czu­wa­my. Dlatego też, po­sta­no­wi­łem spraw­dzić w spo­sób prak­tycz­ny na ja­kim po­zio­me stoi wy­daj­ność prze­glą­da­rek, a naj­pro­ściej to spraw­dzić mie­rząc czas uru­cha­mia­nia i wczy­ty­wa­nia stron.

Uruchamianie prze­glą­dar­ki na zim­no – pu­sta kar­ta (po re­star­cie sys­te­mu)

z_start

Uruchamianie prze­glą­dar­ki na zim­no – 1 kar­ta Google.pl (po re­star­cie sys­te­mu)

z_start_1k

Uruchamianie prze­glą­dar­ki na cie­pło  – pu­sta kar­ta (po wcze­śniej­szym jej uru­cho­mie­niu)

c_start

Uruchamianie prze­glą­dar­ki na cie­pło  – 1 kar­ta Google.pl (po wcze­śniej­szym jej uru­cho­mie­niu)

c_start_1k

Wczytywanie ze­sta­wu 10 stron – na zim­no (bez ca­che)

wczytywanie_10z

Wczytywanie ze­sta­wu 10 stron – na cie­pło (z ca­che)

wczytywanie_10c

Kategoria trze­cia obej­mu­je za­so­bo­żer­ność. Parametry ta­kie jak zu­ży­cie pro­ce­so­ra i za­ję­te miej­sce na dys­ku, są wg mnie ma­ło istot­nie. Jest to tak na­praw­dę naj­miej­sze zło. Pięta achil­le­so­wą prze­glą­da­rek jest ich ape­tyt na pa­mięć RAM i to wła­śnie spraw­dzi­łem w ostat­nich te­stach.

Zużycie pa­mię­ci RAM po uru­cho­mie­niu – pu­sta karta/Google.pl

ram

Zużycie pa­mię­ci RAM – 5 kart te­sto­wych z za­ła­do­wa­ny­mi stro­na­mi WWW

ram_5k

Zużycie pa­mię­ci RAM – 10 kart te­sto­wych z za­ła­do­wa­ny­mi stro­na­mi WWW

ram_10k

Podsumowanie

Jedynym pod­su­mo­wa­niem te­go te­stu jest zli­cze­nie punk­tów. Miałem wąt­pli­wo­ści jak punk­to­wać te­sty i czy nie przy­jąć sys­te­mu punk­ta­cji z F1 (dla lat 2003-2009). Ostatecznie po­sta­wi­łem na naj­rów­niej­szy sys­tem i przy­zna­wa­łem punk­ty od 8 do 1 zgod­nie z za­ję­tym miej­scem (I – 8, II – 7, … , VIII – 1).

wynik

Powyższe wy­ni­ki nie zo­sta­ną prze­ze mnie w ża­den spo­sób zin­ter­pre­to­wa­ne. Jest to mój ce­lo­wy za­bieg, aby każ­dy z Was mógł so­bie spoj­rzeć co na tę chwi­lę re­pre­zen­tu­ją so­bą prze­glą­dar­ki w ty­po­wo ben­chamr­ko­wym te­ście. Zachęcam każ­de­go do sa­mo­dziel­ne­go prze­te­sto­wa­nia prze­glą­da­rek, aby sa­me­mu wy­ro­bić so­bie na jej te­mat zda­nie. Pamiętajcie, że test ten po­ka­zu­je któ­ra z prze­glą­da­rek jest naj­szyb­sza w bar­dzo pry­mi­tyw­nym wy­świe­tla­niu stron i prze­twa­rza­niu ko­du JS, HTML itp. Wcale się to jed­nak nie mu­si prze­kła­dać na szyb­kość prze­glą­da­nia, po­nie­waż każ­dy z nas ma swój wła­sny, in­dy­wi­du­al­ny spo­sób po­stę­po­wa­nia w Internecie.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: