Archiwum: Internet

Test LG Nexus 5 – nowy król Androida

22 lutego 2014

Historia se­rii Nexus sięga 2010 roku. Wtedy to po­wstał pierw­szy smart­fon wy­pro­du­ko­wany przy współ­pracy Google i HTC, a w ko­lej­nych la­tach Google po­wie­rzyło re­ali­za­cję swo­ich wi­zji na te­mat smart­fo­nów Samsungowi oraz LG. Czym w ogóle jest se­ria Nexus? W za­ło­że­niach miał to być sprzęt prze­zna­czony dla de­we­lo­pe­rów, któ­rzy mie­liby do dys­po­zy­cji urzą­dze­nia z czy­stym Androidem. O ile za­ło­że­nia te fak­tycz­nie się spraw­dziły w przy­padku HTC Nexus One i Samsung Nexus S, o tyle wraz z na­dej­ściem Samsunga Galaxy Nexus sy­tu­acja się zmie­niła. W prak­tyce Nexus stał się marką roz­po­zna­walną i ce­nioną rów­nież wśród mniej za­awan­so­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Prawdziwy boom marki Nexus na­stą­pił wraz z po­przed­nim mo­de­lem smart­fona LG Nexus 4. Jego wielki suk­ces oka­zał się nie­spo­dzianką dla wszyst­kich. Z jed­nej strony po­pu­lar­ność Nexusa 4 nie po­winna spe­cjal­nie dzi­wić, po­nie­waż smart­fon w dniu pre­miery ce­cho­wał się cie­ka­wym de­si­gnem, nie­złą spe­cy­fi­ka­cją i mocno kon­ku­ren­cyjną ceną. Z dru­giej zaś na­leży pa­mię­tać, że urzą­dze­nia se­rii Nexus są dość spe­cy­ficzne ze względu na czy­stego Androida, a ich dys­try­bu­cja ni­gdy nie była ich mocną stroną. Zatem czy nowy Nexus 5, który swoją pre­mierę miał 31 paź­dzier­nika 2013 roku jest god­nym na­stępcą „czwórki”? W skró­cie wy­gląda na to, że tak. Nexus 5 to ele­gancki, do­brze wy­ko­nany i szybki smart­fon do­stępny za roz­sądną cenę. Jest to sprzęt, który na­prawdę można bar­dzo po­lu­bić.

Android 4.4 KitKat- Google Ty trollu!

9 września 2013

Początkowo chcia­łem so­bie od­pu­ścić pi­sa­nie o za­po­wie­dzi no­wej wer­sji Androida 4.4. Mnóstwo wpi­sów po­ja­wiło się o tym w sieci, jed­nak im dłu­żej po­now­nie na­po­ty­kam się na nie w Internecie, tym bar­dziej je­stem pe­łen po­dziwu dla Google. Nawiązanie współ­pracy z Nestle i na­zna­cze­nie no­wej wer­sji Androida 4.4 mia­nem KitKat jest świet­nym ru­chem mar­ke­tin­go­wym i co do tego nie ma żad­nej wąt­pli­wo­ści. Podziw mój i uśmiech jest skie­ro­wany gdzie in­dziej. Podoba mi się to w jaki spo­sób Google trol­luje.

Nowy Nexus 7 2013 LTE – test najlepszego małego tabletu

6 września 2013

Tabletom z Androidem od po­czątku to­wa­rzy­szył duży pro­blem w po­staci iPada. Nie był to pro­blem zwią­zany ze spe­cy­fi­ka­cją czy też ceną urzą­dzeń opar­tych o mo­bilny sys­tem Google. Problemem była przede wszyst­kim świa­do­mość użyt­kow­ni­ków, któ­rzy nie wi­dzieli al­ter­na­tyw dla iPada. Wszystko jed­nak zmie­niło się w chwili, gdy za­pre­zen­to­wany zo­stał Nexus 7 – pierw­szy „praw­dziwy” ta­blet z Androidem wy­pro­du­ko­wany przez Asusa w ści­słej współ­pracy z Google. Pierwsza ge­ne­ra­cja Nexusa 7 oka­zała się strza­łem w dzie­siątkę. Tablet szybko zy­skał na po­pu­lar­no­ści, a użyt­kow­nicy zo­rien­to­wali się, że Android jest re­alną al­ter­na­tywą dla urzą­dzeń Apple. Przepis na suk­ces Google oka­zał się do­syć pro­sty. Stworzono ta­blet mały, do­brze wy­ko­nany, o do­brej spe­cy­fi­ka­cji tech­nicz­nej i za­ofe­ro­wano go w bar­dzo atrak­cyj­nej ce­nie. Tym sa­mym Google po­ka­zało, że ry­nek ta­ble­tów z Androidem do­piero na­biera roz­pędu i ciężko bę­dzie go za­trzy­mać. Rezultat współ­pracy z Asusem oka­zał się bar­dzo do­bry. Nexus 7 pierw­szej ge­ne­ra­cji zbie­rał po­zy­tywne opi­nie, a o tym, że jest to do­bry sprzęt niech świad­czy fakt, że do ze­szłego mie­siąca Nexus 7 na­dal był jed­nym z naj­lep­szych i naj­bar­dziej opła­cal­nych ta­ble­tów z Androidem. No wła­śnie, był, po­nie­waż do­cze­kał się na­stępcy, który prze­wyż­sza go w każ­dym moż­li­wym aspek­cie, a stwo­rzyć na­prawdę god­nego na­stępcę Nexusa 7 nie było naj­ła­twiej­szym za­da­niem. Ale oto i jest Nowy Nexus 7.

Wpływ reklam internetowych na zużycie pamięci RAM

25 czerwca 2013

Przy oka­zji mo­jego te­stu prze­glą­da­rek, po­ja­wiło się kilka za­strze­żeń co do za­po­trze­bo­wa­nia na pa­mięć RAM przez prze­glą­darki. Należy so­bie uświa­do­mić, że na za­po­trze­bo­wa­nie RAM ma wiele czyn­ni­ków. Przede wszyst­kim na­leży pa­mię­tać, że każdy z nas po­siada inną kon­fi­gu­ra­cję kom­pu­tera, sys­temu i w końcu sa­mej prze­glą­darki. Również re­per­tuar od­wie­dza­nych stron jest u każ­dego z nas inny. A skoro każdy z nas od­wie­dza inne strony, to wła­śnie one sta­no­wią pewną część róż­nic w po­rów­ny­wa­niu wła­snych ob­ser­wa­cji z prze­pro­wa­dzo­nym przeze mnie te­stem. Faktem jest rów­nież to, że jedna i ta sama strona in­ter­ne­towa jest róż­nie in­ter­pre­to­wana przez prze­glą­darki, co spra­wia, że każda z prze­glą­da­rek bę­dzie po­trze­bo­wać nieco in­nej ilo­ści pa­mięci RAM. Czy jed­nak dzi­siej­sze strony są na tyle roz­bu­do­wane aby prze­glą­darki mu­siały po­chła­niać w spo­sób nie­po­ha­mo­wany RAM?

Benchmarkowy test przeglądarek

24 czerwca 2013

Początkowo wpis ten miał być po­świę­cony cał­ko­wi­cie no­wej wer­sji Opera 15 Next, która jest cał­ko­wi­cie no­wym eta­pem w roz­woju tej prze­glą­darki. Niestety po­mimo upły­nię­cia pra­wie mie­siąca od wy­da­nia pierw­szej wer­sji te­sto­wej, pra­cow­nicy Opera Software nie udo­stęp­nili nic in­nego do te­sto­wa­nia jak sam sil­nik WebKit w in­ter­pre­ta­cji nor­we­skiej. Niema co się w tej kwe­stii oszu­ki­wać. Na Opera Desktop Blog użyt­kow­nicy są za­chę­cani do te­sto­wa­nia no­wej Opery, jed­nak je­dyne co im się udo­stęp­niło to tak na­prawdę znane wszyst­kim moż­li­wo­ści sil­nika WebKit. W związku z tym, że tak na­prawdę póki co nie można w ża­den spo­sób oce­nić no­wej Opery, po­sta­no­wi­łem prze­kształ­cić ten wpis na dość duży test wy­daj­no­ści prze­glą­da­rek.