Archiwum: Konkurs

!|WYNIKI|! – Norton 360 4.0

1 października 2011

Zgodnie z za­po­wie­dziami za­koń­czył się mi­nutę przed roz­po­czę­ciem dzi­siej­szego dnia. Zgłoszeń po ter­mi­nie nie od­no­to­wano. Zgłoszeń było 25. Po ana­li­zie ko­men­ta­rzy, stwier­dzam że obyło się bez pro­ble­mów czy oszustw, dla­tego też, wszyst­kie 25 zgło­szeń zo­stało przy­ję­tych po­zy­tyw­nie. Tak jak za­po­wia­da­łem li­cen­cja zo­stała wy­lo­so­wana za po­mocą pro­gra­miku mo­jego au­tor­stwa. Gdyby ktoś miał ja­kieś wąt­pli­wo­ści lub za­strze­że­nia co do jego dzia­ła­nia i wia­ry­god­no­ści to  z chę­cią mogę po­ka­zać kod owego pro­gra­miku (via […]

!|KONKURS|! - Norton 360 4.0 - roczna licencja (3 stanowiska) do wygrania!

22 września 2011

Miło mi po­in­for­mo­wać, że or­ga­ni­zo­wany jest kon­kurs, w któ­rym do wy­gra­nia jest roczna li­cen­cja na re­we­la­cyjny pa­kiet bez­pie­czeń­stwa Norton 360 4.0.

Programu zbyt­nio opi­sy­wać nie trzeba. Warto tylko wspo­mnieć, że jest to kom­plek­sowy pa­kiet za­bez­pie­cza­jący. Myślę, że za­awan­so­wa­nym użyt­kow­ni­kom nie trzeba go na­wet przed­sta­wiać. Program an­ty­wi­ru­sowy czy też cały pa­kiet in­ter­net se­cu­rity wy­daje się być obo­wiąz­ko­wym opro­gra­mo­wa­niem, które wy­pa­da­łoby mieć na swoim kom­pu­te­rze. Skoro jest jed­nak oka­zja zdo­by­cia li­cen­cji na pełną wer­sję z roczną li­cen­cją i to na 3 sta­no­wi­ska, to czemu nie sko­rzy­stać?

!|KONKURS WEEKENDOWY|! - Revo Uninstaller PRO - 2 licencje do wygrania !

24 września 2010

Za zgodą ad­mi­ni­stra­cji ser­wisu Programy Za Darmo i jako współ­or­ga­ni­za­tor miło mi po­in­for­mo­wać, że or­ga­ni­zo­wany jest kon­kurs, w któ­rym do wy­gra­nia są dwie li­cen­cje na re­we­la­cyjny pro­gram Revo Uninstaller Pro.

Programu zbyt­nio opi­sy­wać nie trzeba. Warto tylko wspo­mnieć, że jest on za­stępcą sys­te­mo­wego Dodaj/​Usuń z o wiele więk­szą funk­cjo­nal­no­ścią. Myślę, że za­awan­so­wa­nym użyt­kow­ni­kom nie trzeba go na­wet przed­sta­wiać. Wersja dar­mowa wy­daje się być nie­malże obo­wiąz­ko­wym opro­gra­mo­wa­niem, które wy­pa­da­łoby mieć na swoim kom­pu­te­rze. Skoro jest jed­nak oka­zja zdo­by­cia li­cen­cji na wer­sję PRO to czemu nie sko­rzy­stać?