Archiwum: Porady

NFC_1

NFC dla początkujących

8 marca 2015

Skoro to czy­tasz, to do­my­ślam się, że je­steś nie­obe­znany w te­ma­cie w NFC, albo chcesz do­wie­dzieć się cze­goś wię­cej na te­mat tej tech­no­lo­gii. Niezależnie do któ­rej grupy na­le­żysz to do­brze tra­fi­łeś, po­nie­waż po­sta­ram się przy­bli­żyć czym jest NFC i jak ko­rzy­stać z jego do­bro­dziejstw. W tek­ście tym po­dejmę próbę omó­wie­nia tej tech­no­lo­gii w spo­sób pro­sty, tak aby tech­no­lo­gia ta nie była już obca na­wet dla la­ików. Mam na­dzieję, że po za­po­zna­niu się z tek­stem, NFC w Twoim smart­fo­nie na­resz­cie ożyje.

partycje

Dyskowy burdel a partycja systemowa

14 lipca 2011

Jestem osobą, w któ­rej ręce wpada wiele róż­nego sprzętu. Najczęściej sprzę­tem tym są różne kom­pu­tery, z któ­rymi „jest coś nie tak”. Wiem, że te­mat Waszych klien­tów i ich sprzętu był po­ru­szany na blo­gach nie raz, ale chcia­łem zwró­cić uwagę na pewną po­wta­rza­jącą się ce­chę wśród kom­pu­te­rów, z któ­rymi „jest cos nie tak”. Mam na my­śli ty­tu­łowy dys­kowy bur­del. Od razu na wstę­pie na­pi­szę, że roz­pa­truję kom­pu­tery z sys­te­mami z ro­dziny Windows, z dys­kami HDD i po­mi­jam małe dyski <120GB.

Zabezpiecz się! O bezpieczeństwie Windows słów kilka.

24 lutego 2011

 

Wiele wpi­sów na blo­gach i por­ta­lach do­ty­czy bez­pie­czeń­stwa. Często po­ru­szane są te­maty złud­nego bez­pie­czeń­stwa. Mało jed­nak można po­czy­tać o za­bez­pie­cza­niu się. W dzi­siej­szym wpi­sie chciał­bym po­ru­szyć ten te­mat. Jest to te­mat rzeka dla­tego wszyst­kiego nie je­stem wsta­nie w moim wpi­sie ująć. Chociażby z uwagi na to, że wszech­wie­dzący nie je­stem. W tym miej­scu do­dam, że nie będę przy­po­rząd­ko­wy­wał pro­gra­mów do od­po­wied­nich grup. Podam swój ze­staw za­bez­pie­cza­jący i tyle. Postaram się sku­pić tylko i wy­łącz­nie na teo­rii, a te­sty i pre­fe­ren­cje opro­gra­mo­wa­nia po­zo­sta­wiam Wam do wy­boru. Wszak li­czy się zna­jo­mość te­matu. Tak więc wszyst­kim chęt­nym ży­czę mi­łego czy­ta­nia. 

Ukrywanie partycji w Windows

21 lutego 2011

Często zda­rza się, że chcemy za­cho­wać coś tylko dla sie­bie. Prywatność na­leży się każ­demu, dla­tego warto znać bar­dzo ła­twy spo­sób na ukry­cie par­ty­cji. Ostatnio w roz­mo­wie ze zna­jo­mym, oka­zało się, że ciężko jest wy­brać pro­gram, który umoż­li­wiałby tylko i wy­łącz­nie ukry­cie da­nych, czy ca­łej par­ty­cji. Owszem ist­nieje wiele pro­gra­mów, które to po­tra­fią, ale oprócz tego ofe­rują czę­sto nie­przy­datne i zbędne funk­cje. Jak się oka­zuje naj­prost­sze me­tody są czę­sto nie­do­strze­galne.