Archiwum: Test

Test Xiaomi Redmi 4X – przyjemny maluch

17 czerwca 2017

Po ostat­nim te­sto­wa­nym przeze mnie Note 4X z wielką nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­łem na mniej­szego przed­sta­wi­ciela se­rii Redmi. Xiaomi od paru lat znane jest ze swo­jej po­li­tyki, która ba­zuje na chęt­nym i czę­stym pre­zen­to­wa­niu co­raz to now­szych mo­deli. Bałagan pa­nu­jący w port­fo­lio chiń­skiego pro­du­centa jest duży, wg mnie zde­cy­do­wa­nie za duży. Nie spra­wia to jed­nak, że któ­ry­kol­wiek z mo­deli Xiaomi jest mało po­pu­larny. To jest ewe­ne­ment, ale każdy z mo­deli, na swój spo­sób, cie­szy się za­in­te­re­so­wa­niem. Tym ra­zem w moje ręce wpadł smart­fon z ni­skiej półki ce­no­wej. Mowa o bu­dże­to­wym pro­duk­cie Xiaomi Redmi 4X. Słuchawka ta urze­kła mnie od sa­mego po­czątku. Nie po­tra­fię do­kład­nie po­wie­dzieć czemu, ale ko­rzy­stało mi się z tego smart­fonu nie­zwy­kle przy­jem­nie, a jakby nie było, to jest w tym wszyst­kim naj­waż­niej­sze.

Test Xiaomi Redmi Note 4X – średniak z aspiracjami

3 czerwca 2017

Po słab­szym pod wzglę­dem fi­nan­so­wym roku 2016 oraz odej­ściu zna­nego i lu­bia­nego Hugo Barry (pia­stu­ją­cego do­tych­czas sta­no­wi­sko wi­ce­pre­zy­denta) Xiaomi po­sta­no­wiło nie zmie­niać zbyt­nio swo­jej po­li­tyki i na­dal chęt­nie i czę­sto pre­zen­tuje co­raz to now­sze mo­dele. Jest to za­ra­zem i pro­blem, i za­leta. Problem, po­nie­waż w port­fo­lio chiń­skiej firmy pa­nu­jący już ba­ła­gan staje się jesz­cze więk­szy; za­leta, po­nie­waż użyt­kow­nik ma w czym wy­bie­rać. A skoro jest w czym wy­bie­rać to po­sta­no­wi­łem spraw­dzić jedno z le­piej sprze­da­ją­cych się w tej chwili Xiaomi, a mia­no­wi­cie mo­del Note 4X na­le­żący do cie­szą­cej się od za­wsze po­pu­lar­no­ścią se­rii Redmi. Mowa o bu­dże­to­wym urzą­dze­niu chiń­skiego pro­du­centa bę­dą­cym więk­szą wer­sją te­sto­wa­nego przeze mnie wcze­śniej mo­delu Redmi 4 w wer­sji Pro. Podczas te­stów po­przed­nich mo­deli z se­rii Redmi wspo­mi­na­łem, że se­ria ta bu­dże­tową ma tylko cenę, a cała reszta jest lep­sza niż mo­głoby to wy­ni­kać wła­śnie z ceny. Mając przed sobą Redmi Note 4X ciężko od razu po­wie­dzieć czy bę­dzie to godny na­stępca Redmi Note 3. Zmian jest wiele i do­piero wni­kliwa ana­liza po­zwala wy­ro­bić so­bie opi­nię. Jedno jest pewne, Redmi Note 4X to bu­dże­to­wiec, który w star­ciu ze śred­nią półką nie ma czego się wsty­dzić. Aby się o tym prze­ko­nać za­pra­szam Was do prze­czy­ta­nia re­cen­zji Xiaomi Redmi Note 4X.

Test Xiaomi Redmi 4 Pro – niska półka nigdy nie była tak wysoko

3 grudnia 2016

Pomimo tego, że Xiaomi nie no­tuje naj­lep­szych wy­ni­ków sprze­daży w 2016 roku, a sam wi­ce­pre­zy­dent Hugo Barra stwier­dził nie­dawno w wy­wia­dzie, że firma prak­tycz­nie nie za­ra­bia na smart­fo­nach, to chiń­czy­kom udało za­pre­zen­to­wać się w tym roku 6 to­po­wych smart­fo­nów i kilka in­nych, nie mniej cie­ka­wych pro­po­zy­cji. I wła­śnie jedno z ta­kich urzą­dzeń tra­fiło do mnie, co jest świetną oka­zją do bliż­szego jemu przyj­rze­nia się. Po tym jak te­sto­wa­łem Mi4c, Redmi 3, Redmi 3 Pro i Xiaomi Mi5 dzi­siaj chciał­bym po­dzie­lić się z Wami wra­że­niami z użyt­ko­wa­nia mo­delu, który za­stę­puje faj­nego i po­pu­lar­nego Redmi 3. Mowa o no­wym, bu­dże­to­wym urzą­dze­niu chiń­skiego pro­du­centa: Xiaomi Redmi 4 w wer­sji Pro. Podczas te­stu po­przed­niego mo­delu, wspo­mnia­łem, że Redmi 3 bu­dże­tową ma tylko cenę, a cała reszta jest lep­sza niż mo­głoby to wy­ni­kać wła­śnie z ceny. Mając przed sobą Redmi 4 nie wiem co mam po­wie­dzieć, bo ko­lejna ite­ra­cja wer­sji Redmi jest pod każ­dym wzglę­dem lep­sza od swo­jego po­przed­nika, a cena jest bez więk­szych zmian. To bu­dże­to­wiec, który bę­dzie wal­czyć jak równy z rów­nym, z in­nymi urzą­dze­niami ze śred­niej półki bar­dziej po­pu­lar­nych pro­du­cen­tów smart­fo­nów, kosz­tu­jąc przy tym dwa/​trzy razy mniej. Aby się o tym prze­ko­nać za­pra­szam Was do prze­czy­ta­nia re­cen­zji Xiaomi Redmi 4 Pro.

Xiaomi Mi5 — piękna i bestia

21 maja 2016

Nadszedł czas na ko­lejne moje spo­tka­nie ze smart­fo­nem od Xiaomi, po tym jak te­sto­wa­łem Mi4c, Redmi 3Redmi 3 Pro. Dzisiaj chciał­bym po­dzie­lić się z Wami wra­że­niami z użyt­ko­wa­nia mo­delu, który ka­zał na sie­bie cze­kać bli­sko pół­tora roku. Był wy­cze­ki­wany w 2015, ale przy­był do­piero w 2016. Mowa o no­wym, fla­go­wym urzą­dze­niu chiń­skiego pro­du­centa: Xiaomi Mi5. Mi5 to fla­go­wiec, który ma wal­czyć jak równy z rów­nym, z in­nym to­po­wymi urzą­dze­niami bar­dziej po­pu­lar­nych pro­du­cen­tów smart­fo­nów.  A niech świad­czy o tym fakt, że „pią­teczka” zo­stała za­pre­zen­to­wana w Barcelonie, pod­czas tar­gów Mobile World Congress, gdzie swoje pre­miery miały ta­kie urzą­dze­nia jak Samsung Galaxy S7LG G5, czyli ab­so­lutny top. Czy jed­nak am­bi­cje chiń­skiej firmy nie zo­stały po­sta­wione zbyt wy­soko i Mi5 okaże się tylko pa­pie­ro­wym fla­gow­cem? Aby się o tym prze­ko­nać za­pra­szam Was do prze­czy­ta­nia re­cen­zji Xiaomi Mi5.

Xiaomi Redmi 3 — długodystansowy mistrz

19 marca 2016

To już moje ko­lejne spo­tka­nie ze sprzę­tem od Xiaomi, po tym jak ostat­nio te­sto­wa­łem Mi4c, i ko­lejny raz je­stem mile za­sko­czony. Xiaomi Redmi 3 to nie jest zwy­kły bu­dże­to­wiec. Dość po­wie­dzieć, że słowo bu­dże­towy nie­zbyt pa­suje do alu­mi­nio­wego kor­pusu, 5 ca­lo­wego wy­świe­tla­cza wy­ko­na­nego w tech­no­lo­gii IPS, ośmior­dze­nio­wej jed­nostki od Qualcomma, apa­ratu 13 me­ga­pik­se­lo­wego i ogni­wie o spo­rej po­jem­no­ści. A jed­nak wła­śnie z ta­kim te­le­fo­nem mamy do czy­nie­nia. Redmi 3 tak na­prawdę bu­dże­tową ma tylko cenę, cała reszta to szcze­be­lek wy­żej w hie­rar­chii.