Archiwum: Vortal

!|WYNIKI|! – Norton 360 4.0

1 października 2011

Zgodnie z za­po­wie­dziami za­koń­czył się mi­nutę przed roz­po­czę­ciem dzi­siej­szego dnia. Zgłoszeń po ter­mi­nie nie od­no­to­wano. Zgłoszeń było 25. Po ana­li­zie ko­men­ta­rzy, stwier­dzam że obyło się bez pro­ble­mów czy oszustw, dla­tego też, wszyst­kie 25 zgło­szeń zo­stało przy­ję­tych po­zy­tyw­nie. Tak jak za­po­wia­da­łem li­cen­cja zo­stała wy­lo­so­wana za po­mocą pro­gra­miku mo­jego au­tor­stwa. Gdyby ktoś miał ja­kieś wąt­pli­wo­ści lub za­strze­że­nia co do jego dzia­ła­nia i wia­ry­god­no­ści to  z chę­cią mogę po­ka­zać kod owego pro­gra­miku (via […]

!|KONKURS|! - Norton 360 4.0 - roczna licencja (3 stanowiska) do wygrania!

22 września 2011

Miło mi po­in­for­mo­wać, że or­ga­ni­zo­wany jest kon­kurs, w któ­rym do wy­gra­nia jest roczna li­cen­cja na re­we­la­cyjny pa­kiet bez­pie­czeń­stwa Norton 360 4.0.

Programu zbyt­nio opi­sy­wać nie trzeba. Warto tylko wspo­mnieć, że jest to kom­plek­sowy pa­kiet za­bez­pie­cza­jący. Myślę, że za­awan­so­wa­nym użyt­kow­ni­kom nie trzeba go na­wet przed­sta­wiać. Program an­ty­wi­ru­sowy czy też cały pa­kiet in­ter­net se­cu­rity wy­daje się być obo­wiąz­ko­wym opro­gra­mo­wa­niem, które wy­pa­da­łoby mieć na swoim kom­pu­te­rze. Skoro jest jed­nak oka­zja zdo­by­cia li­cen­cji na pełną wer­sję z roczną li­cen­cją i to na 3 sta­no­wi­ska, to czemu nie sko­rzy­stać?

Witaj w świecie TechIT!

28 czerwca 2010

Witaj na ITTechMagazine​.info. Z dniem dzi­siej­szym ru­sza mój ma­lutki pro­jek­cik, o któ­rym od dawna ma­rzy­łem. Na tej stro­nie znaj­dziesz naj­cie­kaw­sze i naj­cen­niej­sze newsy in­ter­netu. Duży na­cisk będę kładł na newsy pol­skiego in­ter­netu. Nie ozna­cza to jed­nak, że będą one do­ty­czyły tylko tego. Mam na­dzieję, że żadne cie­kawe wy­da­rze­nie mi nie umknie i będę miał oka­zję in­for­mo­wać Was na bie­żąco co dzieje się we świe­cie IT.