Archiwum: Vortal

!|WYNIKI|! – Norton 360 4.0

1 października 2011

Zgodnie z za­po­wie­dzia­mi za­koń­czył się mi­nu­tę przed roz­po­czę­ciem dzi­siej­sze­go dnia. Zgłoszeń po ter­mi­nie nie od­no­to­wa­no. Zgłoszeń by­ło 25. Po ana­li­zie ko­men­ta­rzy, stwier­dzam że oby­ło się bez pro­ble­mów czy oszustw, dla­te­go też, wszyst­kie 25 zgło­szeń zo­sta­ło przy­ję­tych po­zy­tyw­nie. Tak jak za­po­wia­da­łem li­cen­cja zo­sta­ła wy­lo­so­wa­na za po­mo­cą pro­gra­mi­ku mo­je­go au­tor­stwa. Gdyby ktoś miał ja­kieś wąt­pli­wo­ści lub za­strze­że­nia co do je­go dzia­ła­nia i wia­ry­god­no­ści to  z chę­cią mo­gę po­ka­zać […]

!|KONKURS|! – Norton 360 4.0 – roczna licencja (3 stanowiska) do wygrania!

22 września 2011

Miło mi po­in­for­mo­wać, że or­ga­ni­zo­wa­ny jest kon­kurs, w któ­rym do wy­gra­nia jest rocz­na li­cen­cja na re­we­la­cyj­ny pa­kiet bez­pie­czeń­stwa Norton 360 4.0.

Programu zbyt­nio opi­sy­wać nie trze­ba. Warto tyl­ko wspo­mnieć, że jest to kom­plek­so­wy pa­kiet za­bez­pie­cza­ją­cy. Myślę, że za­awan­so­wa­nym użyt­kow­ni­kom nie trze­ba go na­wet przed­sta­wiać. Program an­ty­wi­ru­so­wy czy też ca­ły pa­kiet in­ter­net se­cu­ri­ty wy­da­je się być obo­wiąz­ko­wym opro­gra­mo­wa­niem, któ­re wy­pa­da­ło­by mieć na swo­im kom­pu­te­rze. Skoro jest jed­nak oka­zja zdo­by­cia li­cen­cji na peł­ną wer­sję z rocz­ną li­cen­cją i to na 3 sta­no­wi­ska, to cze­mu nie sko­rzy­stać?

Witaj w świecie TechIT!

28 czerwca 2010

Witaj na ITTechMagazine.info. Z dniem dzi­siej­szym ru­sza mój ma­lut­ki pro­jek­cik, o któ­rym od daw­na ma­rzy­łem. Na tej stro­nie znaj­dziesz naj­cie­kaw­sze i naj­cen­niej­sze new­sy in­ter­ne­tu. Duży na­cisk bę­dę kładł na new­sy pol­skie­go in­ter­ne­tu. Nie ozna­cza to jed­nak, że bę­dą one do­ty­czy­ły tyl­ko te­go. Mam na­dzie­ję, że żad­ne cie­ka­we wy­da­rze­nie mi nie umknie i bę­dę miał oka­zję in­for­mo­wać Was na bie­żą­co co dzie­je się we świe­cie IT.