Ta stro­na wy­ko­rzy­stu­je cia­stecz­ka (co­okies) – ma­łe pli­ki tek­sto­we, któ­re są umiesz­cza­ne na Twoim kom­pu­te­rze, aby po­móc stro­nie za­pew­nić lep­sze do­świad­cze­nie użyt­kow­ni­ka. Generalnie cia­stecz­ka są uży­wa­ne do za­cho­wa­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka, bądź do­star­cza­nia sta­ty­styk do pro­duk­tów firm trze­cich, ta­kich jak Google Analytics. Ciasteczka spra­wia­ją, że do­świad­cze­nie prze­glą­da­nia Internetu sta­je się lep­sze. Jeżeli uwa­żasz, że obec­ność pli­ków co­okies na­ru­sza Twoją pry­wat­ność, mo­żesz w każ­dej chwi­li je wy­łą­czyć na tej i na in­nych stro­nach. Najbardziej sku­tecz­nym spo­so­bem na to jest wy­łą­cze­nie cia­ste­czek w prze­glą­dar­ce. Aby te­go do­ko­nać mu­sisz zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Jeśli nie wiesz jak to zro­bić zaj­rzyj do po­mo­cy swo­jej prze­glą­dar­ki.

Aby do­wie­dzieć się wię­cej o cia­stecz­kach obej­rzyj po­niż­sze wi­deo i od­wiedź stro­nę: Wszystko o cia­stecz­kach.

źró­dło wi­deo: YouTube IAB Polska | Wszystko o cia­stecz­kach