Ta strona wy­ko­rzy­stuje cia­steczka (co­okies) – małe pliki tek­stowe, które są umiesz­czane na Twoim kom­pu­te­rze, aby po­móc stro­nie za­pew­nić lep­sze do­świad­cze­nie użyt­kow­nika. Generalnie cia­steczka są uży­wane do za­cho­wa­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika, bądź do­star­cza­nia sta­ty­styk do pro­duk­tów firm trze­cich, ta­kich jak Google Analytics. Ciasteczka spra­wiają, że do­świad­cze­nie prze­glą­da­nia Internetu staje się lep­sze. Jeżeli uwa­żasz, że obec­ność pli­ków co­okies na­ru­sza Twoją pry­wat­ność, mo­żesz w każ­dej chwili je wy­łą­czyć na tej i na in­nych stro­nach. Najbardziej sku­tecz­nym spo­so­bem na to jest wy­łą­cze­nie cia­ste­czek w prze­glą­darce. Aby tego do­ko­nać mu­sisz zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­darki. Jeśli nie wiesz jak to zro­bić zaj­rzyj do po­mocy swo­jej prze­glą­darki.

Aby do­wie­dzieć się wię­cej o cia­stecz­kach obej­rzyj po­niż­sze wi­deo i od­wiedź stronę: Wszystko o cia­stecz­kach.

źró­dło wi­deo: YouTube IAB Polska | Wszystko o cia­stecz­kach