Z po­nad mie­sięcz­nym opóź­nie­niem uka­za­ła się dzi­siaj wer­sja be­ta po­pu­lar­nej prze­glą­dar­ki Firefox 4. Według pla­nów Mozilli, prze­glą­dar­ka mia­ła się uka­zać 4 czerw­ca. Jak wi­dać po dro­dze Mozilla na­po­tka­ła kil­ka pro­ble­mów, ale uda­ło się jej wy­dać prze­glą­dar­kę.

Obecnie prze­glą­dar­ka jest do­stęp­na tyl­ko w ję­zy­ku an­giel­skim, ale w cią­gu naj­bliż­szych dni ma się po­ja­wić wer­sja in­ter­na­cjo­nal­na . Najważniejsze i naj­wi­docz­niej­sze zmia­ny po­czy­nio­no w wy­glą­dzie prze­glą­dar­ki. Zmieniono i od­świe­żo­no in­ter­fejs. Teraz prze­glą­dar­ka bę­dzie ko­rzy­stać z prze­zro­czy­sto­ści ja­ką ofe­ru­ją no­wy sys­tem Windows 7 .

Wprowadzono tak­że ob­słu­gę WebM, a tak­że po­pra­wio­no ob­słu­gę wty­czek i me­na­dże­ra do­dat­ków. Należy też wspo­mnieć, że pro­gra­mi­ści sku­pi­li się w Firefoksie 4 na po­pra­wie szyb­ko­ści ren­de­ro­wa­nia stron, a tak­że szyb­ko­ści dzia­ła­nia sa­mej apli­ka­cji. Dodatkowo no­wy Firefox ma ob­słu­gi­wać HTML5 i no­we stan­dar­dy. Wersja fi­nal­ną Firefoksa 4 za­po­wie­dzia­no na paź­dzier­ni­ku te­go ro­ku, ale pod­cho­dził­bym do tej da­ty z lek­ką ostroż­no­ścią.

Firefox 4 Beta jest do­stęp­na do po­bra­nia tu­taj:

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0b1/releasenotes/

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: