Nie da się ukryć, że Galaxy Note jest smart­fo­nem bar­dzo nie­ty­po­wym. Ten sprzęt moż­na ko­chać, al­bo nie­na­wi­dzić. Patrząc po sprze­da­ży, moż­na od­nieść wra­że­nie, że wie­le osób za­ko­cha­ło się w tym smart­fo­nie. Sprzętowo te­le­fon jest mo­car­ny (moż­na po­ku­sić się o stwier­dze­nie, że naj­szyb­szy dwur­dze­nio­wy te­le­fon). Softowo do peł­ni szczę­ścia bra­ko­wa­ło mu tyl­ko ak­tu­ali­za­cji do Androida 4.0 ICS. O ile Kanadyjczycy mo­gą się cie­szyć tą ak­tu­ali­za­cją od kil­ku dni, to eu­ro­pej­czy­cy mu­sie­li cze­kać w cier­pli­wo­ści i nie­pew­no­ści, bo­wiem Samsung ob­rał tak­ty­kę mil­cze­nia, nie in­for­mu­jąc swo­ich użyt­kow­ni­ków o po­stę­pach i pla­nach do­kład­ne­go wdro­że­nia ak­tu­ali­za­cji. Dziś jed­nak po­sia­da­cze Galaxy Note w koń­cu mo­gą się uśmiech­nąć. Pojawiła się wy­cze­ki­wa­na ak­tu­ali­za­cja do lo­do­wej ka­nap­ki. Póki co ak­tu­ali­za­cja jest do­stęp­na dla Niemców (po­przez Samsung Kies), ale nic nie stoi na prze­szko­dzie aby każ­dy po­sia­dacz mo­de­lu GT-N7000 po­brał so­bie pacz­kę opro­gra­mo­wa­nia i za­in­sta­lo­wał ją na wła­sną rę­kę, nie tra­cąc przy tym gwa­ran­cji.

Sama ak­tu­ali­za­cja, oprócz no­wo­ści zwią­za­nych z sa­mym Androidem w wer­sji 4.0 wpro­wa­dza kil­ka no­wi­nek wprost od Samsunga. Koreańczycy, w ra­mach re­kom­pen­sa­ty za dłu­gi okres ocze­ki­wa­nia na ak­tu­ali­za­cję po­sta­no­wi­li do­łą­czyć pa­kiet pro­gra­mów Premium Suite przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie dla Galaxy Note. Jego moż­li­wo­ści mo­że­cie zo­ba­czyć na po­niż­szym wi­deo.

 

Aktualizację moż­na po­brać stąd: Android 4.0 Ice Cream Sandwich dla Galaxy Note GT-N7000 [Hotfile]

 

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: