Witaj.

Trafiłeś na tę stro­nę za­pew­ne po­szu­ku­jąc in­for­ma­cji ze świa­ta IT. W dzi­siej­szych cza­sach w in­ter­ne­cie jest tak wie­le in­for­ma­cji, że nie spo­sób śle­dzić wszyst­kie. Na tej stro­nie sta­ram się wy­ła­py­wać te naj­cen­niej­sze in­for­ma­cje. Mam za­miar pu­bli­ko­wać new­sy, o któ­rych każ­dy pa­sjo­nat IT po­wi­nien wie­dzieć. Będę dla Ciebie fil­trem. Będę sta­rał się sor­to­wać i wy­bie­rać tyl­ko to co za­słu­gu­je na Twoją uwa­gę. Możesz być nie­mal pew­ny, że czas po­świę­co­ny na prze­czy­ta­nie new­sów na tym vor­ta­lu nie bę­dzie stra­co­ny. Użyłem sło­wa /niemal/, po­nie­waż zda­ję so­bie spra­wę z te­go, że każ­de­go mo­że in­te­re­so­wać coś in­ne­go z sze­ro­kiej dzie­dzi­ny IT. Nie mniej jed­nak bę­dę się sta­rał za­spo­ko­ić każ­de­go czy­tel­ni­ka.