Witaj.

Trafiłeś na tę stronę za­pewne po­szu­ku­jąc in­for­ma­cji ze świata IT. W dzi­siej­szych cza­sach w in­ter­ne­cie jest tak wiele in­for­ma­cji, że nie spo­sób śle­dzić wszyst­kie. Na tej stro­nie sta­ram się wy­ła­py­wać te naj­cen­niej­sze in­for­ma­cje. Mam za­miar pu­bli­ko­wać newsy, o któ­rych każdy pa­sjo­nat IT po­wi­nien wie­dzieć. Będę dla Ciebie fil­trem. Będę sta­rał się sor­to­wać i wy­bie­rać tylko to co za­słu­guje na Twoją uwagę. Możesz być nie­mal pewny, że czas po­świę­cony na prze­czy­ta­nie new­sów na tym vor­talu nie bę­dzie stra­cony. Użyłem słowa /​niemal/​, po­nie­waż zdaję so­bie sprawę z tego, że każ­dego może in­te­re­so­wać coś in­nego z sze­ro­kiej dzie­dziny IT. Nie mniej jed­nak będę się sta­rał za­spo­koić każ­dego czy­tel­nika.