Miło mi po­in­for­mo­wać, że or­ga­ni­zo­wa­ny jest kon­kurs, w któ­rym do wy­gra­nia jest rocz­na li­cen­cja na re­we­la­cyj­ny pa­kiet bez­pie­czeń­stwa Norton 360 4.0.

Programu zbyt­nio opi­sy­wać nie trze­ba. Warto tyl­ko wspo­mnieć, że jest to kom­plek­so­wy pa­kiet za­bez­pie­cza­ją­cy. Myślę, że za­awan­so­wa­nym użyt­kow­ni­kom nie trze­ba go na­wet przed­sta­wiać. Program an­ty­wi­ru­so­wy czy też ca­ły pa­kiet in­ter­net se­cu­ri­ty wy­da­je się być obo­wiąz­ko­wym opro­gra­mo­wa­niem, któ­re wy­pa­da­ło­by mieć na swo­im kom­pu­te­rze. Skoro jest jed­nak oka­zja zdo­by­cia li­cen­cji na peł­ną wer­sję z rocz­ną li­cen­cją i to na 3 sta­no­wi­ska, to cze­mu nie sko­rzy­stać?

Aby zdo­być li­cen­cję na pro­gram na­le­ży:

 • na­pi­sać ko­men­tarz pod tym pod tym wpi­sem, po­da­jąc w for­mu­la­rzu praw­dzi­wy ad­res ema­il (li­cen­cja zo­sta­nie prze­sła­na do­kład­nie na ten sam ema­il, któ­ry zo­stał po­da­ny w for­mu­la­rzu) [obo­wiąz­ko­we];
 • po­lu­bić stro­nę na Facebook  za po­mo­cą Like bo­xa po pra­wej stro­nie [opcjo­nal­nie, ale mi­le wi­dzia­ne];
 • po­lu­bić stro­nę Programy Za Darmo [opcjo­nal­nie, ale mi­le wi­dzia­ne];

Zasady kon­kur­su:

 • Konkurs jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez ITTechMagazine.
 • Licencja jest w peł­ni le­gal­na i po­cho­dzi bez­po­śred­nio od pro­du­cen­ta pro­gra­mu i jest to wer­sja NFR.
 • Proszę na­pi­sać ko­men­tarz pod  tym wpi­sem, po­da­jąc w for­mu­la­rzu praw­dzi­wy ema­il, na któ­ry zo­sta­nie wy­sła­ny ewen­tu­al­nie li­cen­cja.
  [ Komentarze głu­pie, bez­sen­sow­ne, lub uzna­ne za nie­po­trzeb­ne bę­dą usu­wa­ne, a oso­by spa­mu­ją­ce bę­dą dys­kwa­li­fi­ko­wa­ne z kon­kur­su]
 • Konkurs za­koń­czy się 30.09.11 (pią­tek) o go­dzi­nie 23:59. Późniejsze zgło­sze­nia nie bę­dą bra­ne pod uwa­gę.
 • Licencja zo­sta­nie roz­lo­so­wa­na wśród ko­men­tu­ją­cych za po­mo­cą pro­gra­mu mo­je­go au­tor­stwa, prze­zna­czo­ne­go do lo­so­wa­nia.
 • Ogłoszenie wy­ni­ków od­bę­dzie się w so­bo­tę 01.10.11 w go­dzi­nach przed po­po­łu­dnio­wych na stro­nie głów­nej blo­ga ITTechMagazine.

To by by­ło na ty­le. Prawda, że zdo­by­cie li­cen­cji jest ba­nal­nie pro­ste? Nie cze­kaj dłu­żej, na­pisz ko­men­tarz i po­lub te­go blo­ga na Facebooku. Chcesz wię­cej dar­mo­we­go opro­gra­mo­wa­nia? Zajrzyj też na Programy Za Darmo.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: