Za zgo­dą ad­mi­ni­stra­cji ser­wi­su Programy Za Darmo i ja­ko współ­or­ga­ni­za­tor mi­ło mi po­in­for­mo­wać, że or­ga­ni­zo­wa­ny jest kon­kurs, w któ­rym do wy­gra­nia są dwie li­cen­cje na re­we­la­cyj­ny pro­gram Revo Uninstaller Pro.

Programu zbyt­nio opi­sy­wać nie trze­ba. Warto tyl­ko wspo­mnieć, że jest on za­stęp­cą sys­te­mo­we­go Dodaj/Usuń z o wie­le więk­szą funk­cjo­nal­no­ścią. Myślę, że za­awan­so­wa­nym użyt­kow­ni­kom nie trze­ba go na­wet przed­sta­wiać. Wersja dar­mo­wa wy­da­je się być nie­mal­że obo­wiąz­ko­wym opro­gra­mo­wa­niem, któ­re wy­pa­da­ło­by mieć na swo­im kom­pu­te­rze. Skoro jest jed­nak oka­zja zdo­by­cia li­cen­cji na wer­sję PRO to cze­mu nie sko­rzy­stać?

Aby zdo­być li­cen­cję na pro­gram na­le­ży po­sia­dać kon­to na Forum Programy Za Darmo i w TYM te­ma­cie na­pi­sać dla­cze­go chce się otrzy­mać li­cen­cję na ten pro­gram.

Zasady kon­kur­su:

  • Konkurs jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez por­tal Programy Za Darmo i użyt­kow­ni­ka Szuri21, czy­li mnie.
  • Licencje na­le­żą do Programy Za Darmo i są w peł­ni le­gal­ne, po­cho­dzą bez­po­śred­nio od pro­du­cen­ta pro­gra­mu lub z pro­mo­cji za­miesz­czo­nych w in­ter­ne­cie.
  • Proszę na­pi­sać post w tym te­ma­cie, w któ­rym na­pi­szesz dla­cze­go chciał­byś wy­grać li­cen­cję pro­gra­mu Revo Uninstaller PRO.
    [ Komentarze głu­pie, bez­sen­sow­ne, lub uzna­ne za nie­po­trzeb­ne bę­dą usu­wa­ne, a oso­by spa­mu­ją­ce fo­rum bę­dą dys­kwa­li­fi­ko­wa­ne z wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie.]
  • Konkurs za­koń­czy się 26.09.10 (nie­dzie­la) o go­dzi­nie 23:59. Późniejsze zgło­sze­nia nie bę­dą bra­ne pod uwa­gę.
  • Jedna li­cen­cja zo­sta­nie przy­zna­na oso­bie za naj­lep­szy ko­men­tarz, w któ­rym wy­ja­śnił, dla­cze­go chce otrzy­mać li­cen­cje. Druga li­cen­cja zo­sta­nie roz­lo­so­wa­na za po­mo­cą Random.org
  • Ogłoszenie wy­ni­ków od­bę­dzie się w po­nie­dzia­łek 27.09.10 w go­dzi­nach przed po­po­łu­dnio­wych na stro­nie głów­nej blo­ga Programy Za Darmo i w te­ma­cie kon­kur­su.

To by by­ło na ty­le. Prawda, że zdo­by­cie li­cen­cji jest ba­nal­nie pro­ste? Nie cze­kaj dłu­żej, za­łóż kon­to na Forum Programy Za Darmo i weź udział w kon­kur­sie.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: