Wpis ten jest moc­no zwią­za­ny z mo­im po­przed­nim wpi­sem Google i YouTube pa­ra nie­ide­al­na, w któ­rym to sta­ra­łem się zna­leźć mo­ty­wy, któ­re skło­ni­ły fir­mę z Mountain View do połączenia/scalenia kon­ta YouTube z kon­tem Google. Przypomnę tyl­ko, że od kie­dy po­wią­że­my swo­je kon­to YT z kon­tem Google, a prę­dzej czy póź­niej każ­dy bę­dzie mu­siał tak zro­bić, kon­to YT sta­nie się czę­ścią kon­ta Google. Idzie za tym fakt, że bę­dąc za­lo­go­wa­nym bez prze­rwy na YT bę­dzie­my w tym sa­mym cza­sie za­lo­go­wa­ni na swo­im kon­cie Google. Wielu oso­bom nie po­do­ba się to, w tym rów­nież i mnie. Konto na Google uwa­żam za coś nie­zwy­kle waż­ne­go, dla­te­go nie chcę być za­lo­go­wa­ny na nim bez prze­rwy. Natomiast na YT ow­szem. Google de­cy­du­jąc się na ta­ki ruch znie­chę­ci­ło nie­któ­rych swo­ich użyt­kow­ni­ków. Mnie oso­bi­ście nie sa­tys­fak­cjo­nu­je cią­głe lo­go­wa­nie się na YT i wy­lo­go­wa­nie się. Może i je­stem czło­wie­kiem le­ni­wym, ale ce­nię so­bie kom­fort. Postanowiłem się za­głę­bić w ten pro­blem i po­szu­kać roz­wią­za­nia te­go pro­ble­mu.

Karta pry­wat­na

Dawniej szu­ka­łem spo­so­bu co zro­bić aby w Operze móc się za­lo­go­wać na kil­ku kon­tach Google jed­no­cze­śnie. Dla Firefoksa czy Chrome ist­nia­ły do­dat­ki, na­to­miast Opera wów­czas ich nie po­sia­da­ła. Tak więc zmu­szo­ny by­łem lo­go­wać się na każ­de kon­to Google w od­dziel­nych kar­tach pry­wat­nych. Tylko ten spo­sób za­pew­niał mi rów­no­cze­sny do­stęp do kil­ku kont, po­nie­waż cia­stecz­ka nie wy­do­sta­wa­ły się po­za kar­ty pry­wat­ne. Również i w tym przy­pad­ku moż­na ko­rzy­stać z ta­kie­go roz­wią­za­nia. Możemy za­lo­go­wać się na pry­wat­nej kar­cie na YT i przy­piąć ją so­bie lub jej nie za­my­kać. Taka sy­tu­acja po­zwo­li nam cie­szyć się cią­głym za­lo­go­wa­nie na YT w tej pry­wat­nej kar­cie, na­to­miast po­zwo­li na nie­za­leż­ne ko­rzy­sta­nie z kon­ta Google. Takie roz­wią­za­nie ma swo­ją wa­dę. Jest to roz­wią­za­nie krót­ko­trwa­łe, po­nie­waż dzia­ła do­pó­ki nie za­mknie­my prze­glą­dar­ki. Jak wia­do­mo kar­ty pry­wat­ne w prze­glą­dar­kach usuwają[zamykają] się po jej za­mknię­ciu.

Nie moż­na, ale się da

Mnie ta­ki spo­sób nie sa­tys­fak­cjo­no­wał dla­te­go szu­ka­łem roz­wią­za­nia da­lej. Przeczesywanie Internetu nic nie da­ło. Albo na­tra­fia­łem na cią­głe na­rze­ka­nia osób z po­dob­nym pro­ble­mem, al­bo na­tra­fia­łem na oso­by za­fa­scy­no­wa­ne ta­kim roz­wią­za­niem. Odpowiedzi jed­nak brak. Jako, że je­stem czło­wie­kiem upier­dli­wym za­czą­łem prze­cze­sy­wać opcje kon­ta YT. Tam nic cie­ka­we­go nie zna­la­złem. A mo­że jed­nak. W opcjach od­no­śnie ad­re­su ema­il na­tra­fi­łem na ta­ki ko­men­tarz: Twój pod­sta­wo­wy ad­res e-mail to ad­res Gmail i z te­go wzglę­du nie mo­żesz go zmie­nić. Jest to o ty­le cie­ka­we, że prze­szu­ku­jąc po­gma­twa­ną i dziw­nie za­gnież­dżo­ną po­moc wi­try­ny YT na­tra­fi­łem na link, któ­ry po­zwa­la na usu­nię­cie po­wią­za­nia kon­ta YT z kon­tem Google. Tak więc ko­men­tarz w opcjach ni jak ma się do praw­dy. Nie wiem dla­cze­go użyt­kow­ni­ków wpro­wa­dza się w błąd i cze­mu opcja ta nie jest do­stęp­na w usta­wie­niach pro­fi­lu. Ale nie o tym mo­wa. Link ten oka­zał się roz­wią­za­niem mo­je­go pro­ble­mu. Przy odro­bi­nie szczę­ścia uda­ło mi się wy­ko­nać kom­bi­na­cję wejść i wyjść z YT, któ­rej efek­tem jest cią­głe za­lo­go­wa­nie na YT nie bę­dąc za­lo­go­wa­nym na kon­to Google. Do te­go oczy­wi­ście ma­jąc kon­ta te po­wią­za­ne, a YT mo­gę so­bie otwie­rać i za­my­kać w kar­tach zwy­czaj­nych.

Rozwiąż i po­wiąż

Aby osią­gnąć ten efekt na­le­ży naj­pierw po­wią­zać kon­ta tak jak Google na­ka­zu­je. Gdy już kon­ta są po­wią­za­ne, a za­lo­go­wa­nie na YT po­wo­du­je rów­nież za­lo­go­wa­nie na kon­to Google (moż­na to ła­two spraw­dzić lo­gu­jąc się na YT a w no­wej kar­cie przejść na gmail.com, je­śli kon­ta są pra­wi­dło po­wią­za­nie po­win­no być au­to­ma­tycz­ne lo­go­wa­nie na skrzyn­kę) moż­na przejść da­lej. Teraz na­le­ży anu­lo­wać po­wią­za­nie tych kont. W tym ce­lu na­le­ży skie­ro­wać się pod ad­res:

http://www.youtube.com/my_account_unlink

Strona po­ka­że po­wią­za­nie, któ­re­go kon­ta YT i któ­re­go ad­re­su ema­il zo­sta­nie anu­lo­wa­ne. Nam po­zo­sta­je tyl­ko prze­pi­sa­nie ko­du we­ry­fi­ka­cyj­ne­go i usu­nię­cie po­wią­za­nia.

Gdy już to wy­ko­na­my uka­że nam się po­twier­dze­nie usu­nię­cia po­wią­za­nia. W tym mo­men­cie na­le­ży się wy­lo­go­wać, bo po­mi­mo, że usu­nę­li­śmy po­wią­za­nie na­dal po­zo­sta­li­śmy za­lo­go­wa­ni na na­szym ko­cie YT (bez po­wią­za­nia). Po wy­lo­go­wa­niu, lo­gu­je­my się po­now­nie. Wpisujemy swo­je da­ne do kon­ta YT (nie Google) i lo­gu­je­my się. Naszym oczom po­ja­wi się po raz ko­lej­ny proś­ba o po­wią­za­nie kon­ta YT z kon­tem Google. Tym ra­zem zga­dza­my się na to i po­wią­zu­je­my kon­ta. Mając już przed so­bą ko­mu­ni­kat o pra­wi­dło­wym po­wią­za­niu otwie­ra­my no­wą kar­tę i kie­ru­je­my się na stro­nę gmail.com. Ku na­sze­mu wiel­kie­mu zdzi­wie­niu pro­sze­ni je­ste­śmy o za­lo­go­wa­nie się na Gmaila, po­mi­mo te­go, że je­ste­śmy za­lo­go­wa­ni na kon­cie YT. Tym o to spo­so­bem je­ste­śmy za­lo­go­wa­ni ca­ły czas na YT nie bę­dąc za­lo­go­wa­nym na kon­to Google. Sposób ten spraw­dzi­łem na róż­nych kom­pu­te­rach i po­pro­si­łem zna­jo­mych o pró­bę wy­ko­na­nia tych czyn­no­ści. Wszystkie pró­by za­koń­czy­ły się po­wo­dze­niem.

Komfort przede wszyst­kim

Takim o to spo­so­bem jest się wsta­nie obejść bez­sen­sow­ne ogra­ni­cze­nia lub na­rzu­ce­nia Google. Tak jak wspo­mi­na­łem dla mnie li­czy się kom­fort. Niewątpliwie dla mnie by­cie za­lo­go­wa­nym na YT nie bę­dąc za­lo­go­wa­nym na kon­cie Google jest bar­dzo uży­tecz­ne i wy­god­ne. Pomimo, że spo­sób, któ­ry opi­sa­łem wy­da­je się trud­ny do wy­ko­na­nia i cza­so­chłon­ny to wca­le ta­ki nie jest. Tak na­praw­dę wszyst­ko spro­wa­dza się do usu­nię­cia po­wią­za­nia, wy­lo­go­wa­nia się, za­lo­go­wa­nia po­now­ne­go i po­now­ne­go po­wią­za­nia kont. Raptem u mnie to 5 klik­nięć my­szą, a na wy­ko­na­nie te­go wy­star­czy nie­ca­łe 30 se­kund. Swoją odro­bi­ną chę­ci jest się wsta­nie pod­nieść wy­go­dę, bo tak na­praw­dę to wy­go­da użyt­ko­wa­nia uza­leż­nia, dla­te­go tak bar­dzo trud­no jest nam zmie­nić przy­zwy­cza­je­nia.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: