Opera Software dzi­siaj po­sta­no­wi­ła udo­stęp­nić sta­bil­ną wer­sję prze­glą­dar­ki Opera 10.60 na sys­te­my Window, Linux i MacOS.

Warto za­zna­czyć, że wer­sja sta­bil­na jest to ta sa­ma kom­pi­la­cja co wer­sja RC3. Tak więc nie­wie­le cza­su za­ję­ło pro­gra­mi­stom prze­nie­sie­nie prze­glą­dar­ki z fa­zy Release Candidate do wer­sji sta­bil­nej. W wer­sji Opery 10.60 pro­gra­mi­ści zwró­ci­li uwa­gę na kil­ka spraw. Po pierw­sze po­pra­wio­no szyb­kość wczy­ty­wa­nia stron WWW. Zdaniem pro­du­cen­ta te­sty wy­ka­zu­ją, że Opera 10.60 jest o oko­ło 50% szyb­sza, niż jej po­przed­nicz­ka. Z cie­ka­wo­stek war­to wspo­mnieć o udo­stęp­nie­niu rów­nież geo­lo­ka­cji. Rozwiązanie to mo­że po­ma­gać użyt­kow­ni­kom w wy­szu­ki­wa­niu in­for­ma­cji z je­go oko­li­cy. Wprowadzono rów­nież for­mat wi­deo WebM, któ­ry roz­wi­ja­ny jest przez fir­mę Google. Pozwala on na oglą­da­nie fil­mów w Internecie w lep­szej ja­ko­ści bez po­sia­da­nia do­dat­ko­we­go plu­gi­nu. Wprowadzono uspraw­nie­nia w ob­słu­dze HTML5. Jest też lek­ka zmia­na ko­sme­tycz­na. Teraz kar­ty z otwar­tą hi­sto­rią czy też me­na­dże­rem po­bie­ra­nia do­cze­ka­ły się ład­nych mi­nia­tur. Jednak to co po­win­no ucie­szyć w szcze­gól­no­ści użyt­kow­ni­ków Linuksa i MacOS to fakt, że od wer­sji 10.60 wy­da­nia Opery zno­wu bę­dą zsyn­chro­ni­zo­wa­ne na wszyst­kie 3 sys­te­mu ope­ra­cyj­ne. Jest to szcze­gól­nie waż­na in­for­ma­cja dla użyt­kow­ni­ków sys­te­mów wy­żej wy­mie­nio­nych z po­wo­du, omi­nię­cia wer­sji 10.5x na sys­te­my Uniksowe.

Opera 10.60  na wszyst­kie sys­te­my jest do­stęp­na na na ofi­cjal­nej stro­nie Opery:
http://opera.com

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: