Xiaomi Mi5 — piękna i bestia

21 maja 2016

Nadszedł czas na ko­lejne moje spo­tka­nie ze smart­fo­nem od Xiaomi, po tym jak te­sto­wa­łem Mi4c, Redmi 3Redmi 3 Pro. Dzisiaj chciał­bym po­dzie­lić się z Wami wra­że­niami z użyt­ko­wa­nia mo­delu, który ka­zał na sie­bie cze­kać bli­sko pół­tora roku. Był wy­cze­ki­wany w 2015, ale przy­był do­piero w 2016. Mowa o no­wym, fla­go­wym urzą­dze­niu chiń­skiego pro­du­centa: Xiaomi Mi5. Mi5 to fla­go­wiec, który ma wal­czyć jak równy z rów­nym, z in­nym to­po­wymi urzą­dze­niami bar­dziej po­pu­lar­nych pro­du­cen­tów smart­fo­nów.  A niech świad­czy o tym fakt, że „pią­teczka” zo­stała za­pre­zen­to­wana w Barcelonie, pod­czas tar­gów Mobile World Congress, gdzie swoje pre­miery miały ta­kie urzą­dze­nia jak Samsung Galaxy S7LG G5, czyli ab­so­lutny top. Czy jed­nak am­bi­cje chiń­skiej firmy nie zo­stały po­sta­wione zbyt wy­soko i Mi5 okaże się tylko pa­pie­ro­wym fla­gow­cem? Aby się o tym prze­ko­nać za­pra­szam Was do prze­czy­ta­nia re­cen­zji Xiaomi Mi5.

Xiaomi Redmi 3 — długodystansowy mistrz

19 marca 2016

To już moje ko­lejne spo­tka­nie ze sprzę­tem od Xiaomi, po tym jak ostat­nio te­sto­wa­łem Mi4c, i ko­lejny raz je­stem mile za­sko­czony. Xiaomi Redmi 3 to nie jest zwy­kły bu­dże­to­wiec. Dość po­wie­dzieć, że słowo bu­dże­towy nie­zbyt pa­suje do alu­mi­nio­wego kor­pusu, 5 ca­lo­wego wy­świe­tla­cza wy­ko­na­nego w tech­no­lo­gii IPS, ośmior­dze­nio­wej jed­nostki od Qualcomma, apa­ratu 13 me­ga­pik­se­lo­wego i ogni­wie o spo­rej po­jem­no­ści. A jed­nak wła­śnie z ta­kim te­le­fo­nem mamy do czy­nie­nia. Redmi 3 tak na­prawdę bu­dże­tową ma tylko cenę, cała reszta to szcze­be­lek wy­żej w hie­rar­chii.

Test Xiaomi Mi4c - tak wiele za tak niewiele

3 października 2015

Historia Xiaomi jest do­syć cie­kawa. Chińska marka jest jed­nym z naj­więk­szych pro­du­cen­tów smart­fo­nów na świe­cie, choć jesz­cze pięć lat temu była cał­ko­wi­cie nie­znana. Dzisiaj wy­prze­dza w ran­kin­gach in­nych azja­tyc­kich po­ten­ta­tów. Sama firma Xiaomi zo­stała za­ło­żona w 2010 roku. Rok póź­niej za­pre­zen­to­wała swój pierw­szy smart­fon, a dzi­siaj jest trze­cim po Apple i Samsungu pro­du­cen­tem smart­fo­nów na świe­cie, wy­prze­dza­jąc ta­kie firmy jak cho­ciażby Sony czy Lenovo. Po kilku la­tach Xiaomi staje się marką roz­po­zna­walną i ce­nioną rów­nież wśród mniej za­awan­so­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Co prawda praw­dziwy boom marki jesz­cze nie na­stą­pił, ale są­dzę, że nie­ba­wem tak się sta­nie. A niech jed­nym z ar­gu­men­tów bę­dzie test smart­fonu Xiaomi Mi4c, któ­rego w skró­cie można opi­sać, jako do­brze wy­ko­nany i szybki smart­fon do­stępny za na­prawdę do­brą cenę.

NFC dla początkujących

8 marca 2015

Skoro to czy­tasz, to do­my­ślam się, że je­steś nie­obe­znany w te­ma­cie w NFC, albo chcesz do­wie­dzieć się cze­goś wię­cej na te­mat tej tech­no­lo­gii. Niezależnie do któ­rej grupy na­le­żysz to do­brze tra­fi­łeś, po­nie­waż po­sta­ram się przy­bli­żyć czym jest NFC i jak ko­rzy­stać z jego do­bro­dziejstw. W tek­ście tym po­dejmę próbę omó­wie­nia tej tech­no­lo­gii w spo­sób pro­sty, tak aby tech­no­lo­gia ta nie była już obca na­wet dla la­ików. Mam na­dzieję, że po za­po­zna­niu się z tek­stem, NFC w Twoim smart­fo­nie na­resz­cie ożyje.

Sony Vaio Pro 13 z perspektywy czasu

1 czerwca 2014

Najlżejszy Ultrabook™ firmy Sony — VAIO® Pro — ma obu­dowę z włókna wę­glo­wego, jest ele­gancki, mocny, szybki… Krótko mó­wiąc: stwo­rzony do pracy w do­wol­nym miej­scu.

Takimi sło­wami Sony okre­śla na wstę­pie swo­jego ul­tra­bo­oka z se­rii Vaio Pro, który po­mimo prze­by­tych na rynku pra­wie dwu­na­stu mie­sięcy, czyli re­la­tyw­nie dużo jak na ry­nek sprzętu kom­pu­te­ro­wego, na­dal ma po­wo­dze­nie. Sony Vaio Pro 13 to ul­tra­book z ekra­nem Full HD, pro­ce­so­rem Intela czwar­tej ge­ne­ra­cji Haswell, pod­świe­tlaną kla­wia­turą i lekką obu­dową z włókna wę­glo­wego. Brzmi nie­źle? A to do­piero po­czą­tek.