To jest przy­kła­do­wa stro­na. Różni się ona od po­stu na blo­gu, po­nie­waż po­zo­sta­nie ona cią­gle w jed­nym miej­scu i po­ka­że się w pa­ne­lu na­wi­ga­cyj­nym na two­jej stro­nie (w przy­pad­ku więk­szo­ści sza­blo­nów). Większość osób za­czy­na od stro­ny ‚O mnie’ lub ‚O nas’, któ­ra przed­sta­wia ich po­ten­cjal­nym od­wie­dza­ją­cym stro­nę. Może to być coś ta­kie­go:

Cześć! Jestem ku­rie­rem na ro­we­rze za dnia, no­cą ak­to­rem ama­to­rem, a to jest mój blog. Mieszkam w Gdańsku, mam wspa­nia­łe­go psa o imie­niu Azor i uwiel­biam pi­ña co­la­dę. (Oraz to, kie­dy ła­pie mnie deszcz.)

…lub coś bar­dziej jak to:

Firma XYZ zo­sta­ła za­ło­żo­na w 1971 ro­ku i od tam­tej po­ry wy­twa­rza naj­lep­szej ja­ko­ści wi­ja­ster na ryn­ku. Zlokalizowana w Pacanowie za­trud­nia po­nad 2000 osób i jest po­wo­dem sa­me­go do­bro­dziej­stwa dla lo­kal­nej spo­łecz­no­ści.

Jako no­wy użyt­kow­ni WordPressa, po­wi­nie­neś od­wie­dzić swój pa­nel ad­mi­ni­stra­cyj­ny, aby ska­so­wać tę stro­nę i stwo­rzyć no­we, do­sto­so­wa­ne do Twoich po­trzeb stro­ny. Miłej za­ba­wy!