Simple Adblock to świet­ny ze­wnętrz­ny pro­gram umoż­li­wia­ją­cy blo­ko­wa­nie re­klam w prze­glą­dar­ce Internet Explorer. Program dzia­ła na za­sa­dzie ukry­wa­nia re­klam, przez co w znacz­nym stop­niu przy­czy­nia się do po­pra­wy kom­for­tu prze­glą­da­nia Internetu ( mię­dzy in­ny­mi przy­śpie­sza otwie­ra­nie stron ). Działa on z wer­sja­mi prze­glą­dar­ki Internet Explorer 7 / 8 / 9 .

Strona pro­du­cen­ta

Systemy Windows 2000, XP, Vista i 7 ( 32 i 64 bit )

Darmowa wer­sja Simple Adblock po­sia­da ogra­ni­cze­nie po­zwa­la­ją­ce na blo­ko­wa­nie 100 re­klam dzien­nie. Jednak przez pierw­sze 30 dni użyt­ko­wa­nia te­go pro­gra­mu ma­my moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z do­bro­dziejstw wer­sji pro, zno­szą­cej to ogra­ni­cze­nie. Pomimo tych ogra­ni­czeń, Simple Adblock jest je­dy­nym dar­mo­wym i na­praw­dę sku­tecz­nym pro­gra­mem umoż­li­wia­ją­cym blo­ko­wa­nie re­klam w prze­glą­dar­kach Microsoftu.

Instalator wa­zy 1.40MB więc jest nie­wiel­ki. Instalacja od­by­wa się w ję­zy­ku an­giel­skim. Interfejs, a w za­sa­dzie nie­wiel­kie me­nu pro­gra­mu jest spo­lsz­czo­ne.

Instalacja jest bar­dzo pro­sta i opie­ra się na kli­ka­niu w przy­cisk Next. Jedyną opcją do­stęp­ną w in­sta­la­to­rze jest zmia­na fol­de­ru in­sta­la­cji.

Program in­te­gru­je się z IE i o swo­im dzia­ła­niu in­for­mu­je nas nie­bie­ską ikon­ką w dol­nym pa­sku sta­nu Internet Explorera.

Po za­in­sta­lo­wa­niu Simple Adblock, au­to­ma­tycz­nie uru­cha­mia się Internet Explorer i otwie­ra się stro­na po­zwa­la­ją­ca na kon­fi­gu­ra­cję Simple Ablock.

Mamy moż­li­wość wy­bra­nia swo­je­go fil­tru z li­sty kra­jów ( tak­że Polska ). Krajów na li­ście jest ca­łe mnó­stwo. Nie po­win­no to dzi­wić po­nie­waż pro­gram czer­pie fil­try z Easylist ( fil­try sto­so­wa­ne tak­że w prze­glą­dar­ce Firefox ) któ­re uzna­wa­ne są  za naj­lep­sze fil­try do blo­ko­wa­nia re­klam.

Jak wi­dać na zrzu­cie ekra­nu ma­my też moż­li­wość za­zna­cze­nia opcji Use pri­va­cy fil­ters. Zaznaczenie tej opcji chro­ni nas skryp­ta­mi śle­dzą­cy­mi a tak­że nie­po­żą­da­ny­mi pli­ka­mi co­okies.

Program au­to­ma­tycz­nie dba o ak­tu­ali­za­cje, spraw­dza i po­bie­ra ( z wie­lu źró­deł ) naj­now­sze fil­try za­raz po ich wy­da­niu. Nic nie stoi jed­nak na prze­szko­dzie, aby­śmy ręcz­nie spod me­nu wy­mu­si­li spraw­dze­nie ak­tu­ali­za­cji w da­nej chwi­li.

Efekty dzia­ła­nia pro­gra­mu wi­dać go­łym okiem. Oto w su­mie tak na­praw­dę cho­dzi. Przyjemniejsze ma być sa­mo prze­glą­da­nie Internetu a stro­ny po­win­ny być wy­czysz­czo­ne z re­klam. Efekt moż­na zo­ba­czyć na po­niż­szych ob­raz­kach (u gó­ry bez Simple Adblock, po­ni­żej z włą­czo­nym blo­ko­wa­niem re­klam).

Jedną z nie­wie­lu opcji, któ­re umoż­li­wia pro­gram jest moż­li­wość wy­łą­cze­nia blo­ko­wa­nia re­klam na da­nej wi­try­nie.

Simple Adblock w za­ło­że­niu ma być ła­twy w kon­fi­gu­ra­cji, więc wy­star­czy tyl­ko po­dać swój kraj, a na­stęp­nie fil­try są po­bie­ra­ne au­to­ma­tycz­nie.

Istnieje na­to­miast moż­li­wość ko­rzy­sta­nia ze swo­ich fil­trów. Twórcy jed­nak na­zy­wa­ją to me­to­dą eks­pe­ry­men­tal­ną i tym­cza­so­wą.

Drobna uwa­ga: jest to roz­wią­za­nie tym­cza­so­we i jest za­le­ca­ne tyl­ko dla do­świad­czo­nych użyt­kow­ni­ków.

Simple Adblock two­rzy ka­ta­log, gdzie wszyst­kie usta­wie­nia i pli­ki fil­trów są prze­cho­wy­wa­ne. Jest on two­rzo­ny w ukry­tym fol­de­rze Dane apli­ka­cji.

W za­leż­no­ści od wer­sji sys­te­mu Windows, znaj­du­je się ten ka­ta­log w róż­nych miej­scach:

XP:

C: Documents and Settings [na­zwa użyt­kow­ni­ka] Dane apli­ka­cji Simple Adblock

Vista:

C: Users [na­zwa użyt­kow­ni­ka] AppData LocalLow Simple Adblock

7:

C: Users [na­zwa użyt­kow­ni­ka] AppData LocalLow Simple Adblock

Łatwym spo­so­bem aby uzy­skać do­stęp do fol­de­ru jest wpi­sa­nie ścież­ki w pa­sku ad­re­su eks­plo­ra­to­ra

% AppData% Simple Adblock

Wszystkie pli­ki z wy­jąt­kiem oso­bi­stych fil­trów są two­rzo­ne przez Simple Adblock i nie po­win­ny być zmie­nia­ne. Należy tyl­ko zmie­nić plik: easylist_personal.txt, gdzie moż­na zde­fi­nio­wać wła­sne re­gu­ły. Po do­ko­na­niu zmia­ny, na­le­ży po­now­nie uru­cho­mić Internet Explorer, aby prze­ła­do­wać fil­try.

Reguły fil­tru­ją­ce są w for­ma­cie okre­ślo­nym przez AdblockPlus, dla­te­go też moż­na prze­ko­pio­wać wła­sne fil­try je­śli ktoś wcze­śniej ko­rzy­stał z AdblockPlus. Natomiast for­mat two­rze­nia fil­tru per­so­nal­ne­go jest do­stęp­ny pod tym ad­re­sem.

Na za­koń­cze­nie po­wiem, że ob­co­wa­łem z pro­gra­mem przez 3 dni. Podczas te­go cza­su pro­gram spi­sy­wał się zna­ko­mi­cie, nie kreu­jąc ja­kich­kol­wiek pro­ble­mów. Kiedyś już szu­ka­łem ta­kie­go pro­gra­mu, ale nie uda­ło mi się zna­leźć pro­gra­mu dar­mo­we­go, a ta­ki wła­śnie jest Simple Adblock. Dodatkowo pro­gram jest bar­dzo le­ciut­ki i w nie­zau­wa­żal­nym i nie od­czu­wal­nym stop­niu ob­cią­ża prze­glą­dar­kę. Ba! Można po­wie­dzieć, że prze­glą­dar­ka po­zba­wio­na re­klam do wy­świe­tla­nia sta­je się prze­glą­dar­ką mniej ob­cią­żo­ną. Naprawdę po­le­cam wszyst­kim Simple Adblock, któ­rzy z ja­kiś nie­zna­nych mi po­wo­dów ko­rzy­sta­ją z Internet Explorera, a chcą za­znać spo­ko­ju i po­zbyć się uciąż­li­wych re­klam.


Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: