Archiwum: bezpieczenstwo

!|KONKURS|! – Norton 360 4.0 – roczna licencja (3 stanowiska) do wygrania!

22 września 2011

Miło mi po­in­for­mo­wać, że or­ga­ni­zo­wa­ny jest kon­kurs, w któ­rym do wy­gra­nia jest rocz­na li­cen­cja na re­we­la­cyj­ny pa­kiet bez­pie­czeń­stwa Norton 360 4.0.

Programu zbyt­nio opi­sy­wać nie trze­ba. Warto tyl­ko wspo­mnieć, że jest to kom­plek­so­wy pa­kiet za­bez­pie­cza­ją­cy. Myślę, że za­awan­so­wa­nym użyt­kow­ni­kom nie trze­ba go na­wet przed­sta­wiać. Program an­ty­wi­ru­so­wy czy też ca­ły pa­kiet in­ter­net se­cu­ri­ty wy­da­je się być obo­wiąz­ko­wym opro­gra­mo­wa­niem, któ­re wy­pa­da­ło­by mieć na swo­im kom­pu­te­rze. Skoro jest jed­nak oka­zja zdo­by­cia li­cen­cji na peł­ną wer­sję z rocz­ną li­cen­cją i to na 3 sta­no­wi­ska, to cze­mu nie sko­rzy­stać?

Google i YouTube para nieidealna

3 lutego 2011

Słowem wstę­pu

Nie je­stem prze­ciw­ni­kiem Google jak mo­gły­by su­ge­ro­wać do­tych­cza­so­we wpi­sy. Zdaję so­bie z te­go spra­wę, że jed­nak mo­je wpi­sy mo­gą mieć cha­rak­ter anty-Google. Zapewniam Was, że jed­nak tak nie jest. Powiem wię­cej, je­stem czyn­nym użyt­kow­ni­kiem usług tej fir­my, a ra­czej roz­sąd­nym i świa­do­mym użyt­kow­ni­kiem. Właśnie chcia­łem się nie­co sku­pić na nie­świa­do­mo­ści użyt­kow­ni­ków, bo to ich naj­bar­dziej do­ty­czą zmia­ny, któ­re za­szły na YouTube. Mowa o po­łą­cze­niu kon­ta YouTube z kon­tem Google. Zmiana ta by­ła za­po­wie­dzia­na już daw­no przez Google na swo­im blo­gu, jed­nak do­pó­ki mnie nie do­ty­czy­ła nie za­sta­na­wia­łem się dłu­żej jak to bę­dzie wy­glą­dać w prak­ty­ce. Jak uda­ło mi się do­wie­dzieć, zmia­ny wła­śnie za­czę­ły ma­so­wo do­ty­czyć pol­skich użyt­kow­ni­ków. Za gra­ni­cą pew­nie już od daw­na zmia­ny zo­sta­ły prze­pro­wa­dzo­ne. Jak już pi­sa­łem we wpi­sie Nasza in­ter­ne­to­wa tecz­ka, czy­li co wie o nas Google waż­nym jest świa­do­me ko­rzy­sta­nie z usług ofe­ro­wa­nych przez fir­mę z Mountain View. Jednak zde­cy­do­wa­na więk­szość osób ko­rzy­sta­ją­cych z Internetu nie za­li­cza się do osób uświa­da­mia­ją­cych so­bie ska­lę pro­ble­mu prze­cho­wy­wa­nia nie­zli­czo­nej ilo­ści da­nych o nich sa­mych.