Archiwum: Internet

!|KONKURS|! – Norton 360 4.0 – roczna licencja (3 stanowiska) do wygrania!

22 września 2011

Miło mi po­in­for­mo­wać, że or­ga­ni­zo­wa­ny jest kon­kurs, w któ­rym do wy­gra­nia jest rocz­na li­cen­cja na re­we­la­cyj­ny pa­kiet bez­pie­czeń­stwa Norton 360 4.0.

Programu zbyt­nio opi­sy­wać nie trze­ba. Warto tyl­ko wspo­mnieć, że jest to kom­plek­so­wy pa­kiet za­bez­pie­cza­ją­cy. Myślę, że za­awan­so­wa­nym użyt­kow­ni­kom nie trze­ba go na­wet przed­sta­wiać. Program an­ty­wi­ru­so­wy czy też ca­ły pa­kiet in­ter­net se­cu­ri­ty wy­da­je się być obo­wiąz­ko­wym opro­gra­mo­wa­niem, któ­re wy­pa­da­ło­by mieć na swo­im kom­pu­te­rze. Skoro jest jed­nak oka­zja zdo­by­cia li­cen­cji na peł­ną wer­sję z rocz­ną li­cen­cją i to na 3 sta­no­wi­ska, to cze­mu nie sko­rzy­stać?

Dlaczego Opera jest mało popularna/nielubiana?

1 października 2010

Słowem wstę­pu

Wiele ra­zy za­da­wa­łem so­bie to py­ta­nie i by­naj­mniej nie mia­łem na my­śli ope­ry, ja­ko bu­dyn­ku, w któ­rym moż­na spę­dzić mi­ło czas. Pytając się o to, mo­je my­śli zbie­ga­ły się przy wiel­kim czer­wo­nym O-czy­li lo­go prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej Opera. Produkt nor­we­skiej fir­my Opera Software, jest jed­ną z prze­glą­da­rek naj­dłu­żej roz­wi­ja­nych na ryn­ku. Prace nad tą prze­glą­dar­ką za­czę­ły się już w 1994 ro­ku, a więc trwa­ją sto­sun­ko­wo dłu­go, aby pro­dukt zdą­żył się przy­jąć na ryn­ku. Dlatego wła­śnie wie­le osób nur­tu­je ty­tu­ło­we py­ta­nie: „Dlaczego Opera jest ma­ło po­pu­lar­na?”. Jako, że rów­nież ja znaj­du­ję się wśród osób, któ­rych za­sta­na­wia to py­ta­nie po­sta­no­wi­łem, przyj­rzeć się te­mu zja­wi­sku nie­co do­kład­niej.