Archiwum: note

Test Xiaomi Redmi Note 4X – średniak z aspiracjami

3 czerwca 2017

Po słab­szym pod wzglę­dem fi­nan­so­wym roku 2016 oraz odej­ściu zna­nego i lu­bia­nego Hugo Barry (pia­stu­ją­cego do­tych­czas sta­no­wi­sko wi­ce­pre­zy­denta) Xiaomi po­sta­no­wiło nie zmie­niać zbyt­nio swo­jej po­li­tyki i na­dal chęt­nie i czę­sto pre­zen­tuje co­raz to now­sze mo­dele. Jest to za­ra­zem i pro­blem, i za­leta. Problem, po­nie­waż w port­fo­lio chiń­skiej firmy pa­nu­jący już ba­ła­gan staje się jesz­cze więk­szy; za­leta, po­nie­waż użyt­kow­nik ma w czym wy­bie­rać. A skoro jest w czym wy­bie­rać to po­sta­no­wi­łem spraw­dzić jedno z le­piej sprze­da­ją­cych się w tej chwili Xiaomi, a mia­no­wi­cie mo­del Note 4X na­le­żący do cie­szą­cej się od za­wsze po­pu­lar­no­ścią se­rii Redmi. Mowa o bu­dże­to­wym urzą­dze­niu chiń­skiego pro­du­centa bę­dą­cym więk­szą wer­sją te­sto­wa­nego przeze mnie wcze­śniej mo­delu Redmi 4 w wer­sji Pro. Podczas te­stów po­przed­nich mo­deli z se­rii Redmi wspo­mi­na­łem, że se­ria ta bu­dże­tową ma tylko cenę, a cała reszta jest lep­sza niż mo­głoby to wy­ni­kać wła­śnie z ceny. Mając przed sobą Redmi Note 4X ciężko od razu po­wie­dzieć czy bę­dzie to godny na­stępca Redmi Note 3. Zmian jest wiele i do­piero wni­kliwa ana­liza po­zwala wy­ro­bić so­bie opi­nię. Jedno jest pewne, Redmi Note 4X to bu­dże­to­wiec, który w star­ciu ze śred­nią półką nie ma czego się wsty­dzić. Aby się o tym prze­ko­nać za­pra­szam Was do prze­czy­ta­nia re­cen­zji Xiaomi Redmi Note 4X.

Przegląd Androida 4.0 ICS dla Galaxy Note

8 czerwca 2012

Dosyć długo mu­sieli cze­kać użyt­kow­nicy Galaxy Note na ofi­cjalną ak­tu­ali­za­cję Androida do wer­sji Ice Cream Sandwich. Data wy­da­nia była kil­ku­krot­nie prze­kła­dana a Samsung ob­rał tak­tykę mil­cze­nia. Koreańczycy w za­mian za to opóź­nie­nie po­sta­no­wili do­dać spe­cjalny ze­staw apli­ka­cji de­dy­ko­wany ry­si­kowi S Pen – Premium Suite. Osobiście uwa­żam, że było to drobne kłam­stewko ze strony Samsunga, który i tak miał za­miar wy­dać ten pa­kiet nie ma­jąc na uwa­dze daty pre­miery i opóź­nień sa­mej ak­tu­ali­za­cji. Długo ocze­ki­wa­nia chwila na­de­szła kilka ty­go­dni temu czas więc przyj­rzeć się z bliż­sza temu co czeka na użyt­kow­ni­ków po ak­tu­ali­za­cji.

Galaxy Note otrzymuje aktualizację do Android 4.0 ICS!!!

10 maja 2012

Nie da się ukryć, że Galaxy Note jest smart­fo­nem bar­dzo nie­ty­po­wym. Ten sprzęt można ko­chać, albo nie­na­wi­dzić. Patrząc po sprze­daży, można od­nieść wra­że­nie, że wiele osób za­ko­chało się w tym smart­fo­nie. Sprzętowo te­le­fon jest mo­carny (można po­ku­sić się o stwier­dze­nie, że naj­szyb­szy dwur­dze­niowy te­le­fon). Softowo do pełni szczę­ścia bra­ko­wało mu tylko ak­tu­ali­za­cji do Androida 4.0 ICS. O ile Kanadyjczycy mogą się cie­szyć tą ak­tu­ali­za­cją od kilku dni, to eu­ro­pej­czycy mu­sieli cze­kać w cier­pli­wo­ści i nie­pew­no­ści, bo­wiem Samsung ob­rał tak­tykę mil­cze­nia, nie in­for­mu­jąc swo­ich użyt­kow­ni­ków o po­stę­pach i pla­nach do­kład­nego wdro­że­nia ak­tu­ali­za­cji. Dziś jed­nak po­sia­da­cze Galaxy Note w końcu mogą się uśmiech­nąć. Pojawiła się wy­cze­ki­wana ak­tu­ali­za­cja do lo­do­wej ka­napki. Póki co ak­tu­ali­za­cja jest do­stępna dla Niemców (po­przez Samsung Kies), ale nic nie stoi na prze­szko­dzie aby każdy po­sia­dacz mo­delu GT-N7000 po­brał so­bie paczkę opro­gra­mo­wa­nia i za­in­sta­lo­wał ją na wła­sną rękę, nie tra­cąc przy tym gwa­ran­cji.