Archiwum: smartfon

Test Xiaomi Redmi 4X – przyjemny maluch

17 czerwca 2017

Po ostat­nim te­sto­wa­nym przeze mnie Note 4X z wielką nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­łem na mniej­szego przed­sta­wi­ciela se­rii Redmi. Xiaomi od paru lat znane jest ze swo­jej po­li­tyki, która ba­zuje na chęt­nym i czę­stym pre­zen­to­wa­niu co­raz to now­szych mo­deli. Bałagan pa­nu­jący w port­fo­lio chiń­skiego pro­du­centa jest duży, wg mnie zde­cy­do­wa­nie za duży. Nie spra­wia to jed­nak, że któ­ry­kol­wiek z mo­deli Xiaomi jest mało po­pu­larny. To jest ewe­ne­ment, ale każdy z mo­deli, na swój spo­sób, cie­szy się za­in­te­re­so­wa­niem. Tym ra­zem w moje ręce wpadł smart­fon z ni­skiej półki ce­no­wej. Mowa o bu­dże­to­wym pro­duk­cie Xiaomi Redmi 4X. Słuchawka ta urze­kła mnie od sa­mego po­czątku. Nie po­tra­fię do­kład­nie po­wie­dzieć czemu, ale ko­rzy­stało mi się z tego smart­fonu nie­zwy­kle przy­jem­nie, a jakby nie było, to jest w tym wszyst­kim naj­waż­niej­sze.

BlackBerry 10 - o być albo nie być

2 maja 2012

BlackBerry to smart­fony ko­ja­rzone z pełną kla­wia­turą qwerty i z biz­nes­me­nami w gar­ni­tu­rach. Należy jed­nak uświa­do­mić so­bie, że są to sko­ja­rze­nia wy­stę­pu­jące u nas w Polsce (ew. Europie wschod­niej) gdzie ter­mi­nale te nie są zbyt po­pu­larne. W Ameryce marka BlackBerry po­mimo wiel­kich kło­po­tów na­dal jest jed­nym z czo­ło­wych gra­czy na rynku smart­fo­nów. Często urzą­dze­nia z logo je­żynki uwa­żane są za ter­mi­nale prze­sta­rzałe, w któ­rych brak in­no­wa­cyj­no­ści, które prze­zna­czone po­winny być tylko do pracy. Poniekąd taka opi­nia jest spo­wo­do­wana sys­te­mem ope­ra­cyj­nym na­pę­dza­ją­cym urzą­dze­nia pro­du­ko­wane przez RIM. Kanadyjska firma pró­bu­jąc wejść na do­bre na ry­nek smart­fo­nów z do­ty­ko­wymi ekra­nami pró­bo­wała swo­ich sił mo­de­lami Storm, Torch, Bold czy Curve, jed­nak bez ja­kie­goś spek­ta­ku­lar­nego suk­cesu. Pomimo, że sprzę­towo było nie naj­go­rzej, naj­wię­cej za­rzu­tów kie­ro­wano w stronę opro­gra­mo­wa­nia. Wraz z na­dej­ściem BlackBerry 10 ma się to jed­nak  zmie­nić.

Wczoraj (1 maja 2012r.) na trwa­ją­cej kon­fe­ren­cji BlackBerry World 2012, RIM ofi­cjal­nie za­pre­zen­to­wał nowy sys­tem BlackBerry 10 (BB10) oparty o unik­sowy  QNX. System, który może, choć nie musi, po­móc marce BlackBerry od­zy­skać utra­coną część rynku smart­fo­nów. System, który bez wstydu może kon­ku­ro­wać bez­po­śred­nio ze swo­imi ry­wa­lami jak iOS, Android czy WindowsPhone.