Archiwum: smartfon

Test Xiaomi Redmi 4X – przyjemny maluch

17 czerwca 2017

Po ostat­nim te­sto­wa­nym prze­ze mnie Note 4X z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­łem na mniej­sze­go przed­sta­wi­cie­la se­rii Redmi. Xiaomi od pa­ru lat zna­ne jest ze swo­jej po­li­ty­ki, któ­ra ba­zu­je na chęt­nym i czę­stym pre­zen­to­wa­niu co­raz to now­szych mo­de­li. Bałagan pa­nu­ją­cy w port­fo­lio chiń­skie­go pro­du­cen­ta jest du­ży, wg mnie zde­cy­do­wa­nie za du­ży. Nie spra­wia to jed­nak, że któ­ry­kol­wiek z mo­de­li Xiaomi jest ma­ło po­pu­lar­ny. To jest ewe­ne­ment, ale każ­dy z mo­de­li, na swój spo­sób, cie­szy się za­in­te­re­so­wa­niem. Tym ra­zem w mo­je rę­ce wpadł smart­fon z ni­skiej pół­ki ce­no­wej. Mowa o bu­dże­to­wym pro­duk­cie Xiaomi Redmi 4X. Słuchawka ta urze­kła mnie od sa­me­go po­cząt­ku. Nie po­tra­fię do­kład­nie po­wie­dzieć cze­mu, ale ko­rzy­sta­ło mi się z te­go smart­fo­nu nie­zwy­kle przy­jem­nie, a jak­by nie by­ło, to jest w tym wszyst­kim naj­waż­niej­sze.

BlackBerry 10 – o być albo nie być

2 maja 2012

BlackBerry to smart­fo­ny ko­ja­rzo­ne z peł­ną kla­wia­tu­rą qwer­ty i z biz­nes­me­na­mi w gar­ni­tu­rach. Należy jed­nak uświa­do­mić so­bie, że są to sko­ja­rze­nia wy­stę­pu­ją­ce u nas w Polsce (ew. Europie wschod­niej) gdzie ter­mi­na­le te nie są zbyt po­pu­lar­ne. W Ameryce mar­ka BlackBerry po­mi­mo wiel­kich kło­po­tów na­dal jest jed­nym z czo­ło­wych gra­czy na ryn­ku smart­fo­nów. Często urzą­dze­nia z lo­go je­żyn­ki uwa­ża­ne są za ter­mi­na­le prze­sta­rza­łe, w któ­rych brak in­no­wa­cyj­no­ści, któ­re prze­zna­czo­ne po­win­ny być tyl­ko do pra­cy. Poniekąd ta­ka opi­nia jest spo­wo­do­wa­na sys­te­mem ope­ra­cyj­nym na­pę­dza­ją­cym urzą­dze­nia pro­du­ko­wa­ne przez RIM. Kanadyjska fir­ma pró­bu­jąc wejść na do­bre na ry­nek smart­fo­nów z do­ty­ko­wy­mi ekra­na­mi pró­bo­wa­ła swo­ich sił mo­de­la­mi Storm, Torch, Bold czy Curve, jed­nak bez ja­kie­goś spek­ta­ku­lar­ne­go suk­ce­su. Pomimo, że sprzę­to­wo by­ło nie naj­go­rzej, naj­wię­cej za­rzu­tów kie­ro­wa­no w stro­nę opro­gra­mo­wa­nia. Wraz z na­dej­ściem BlackBerry 10 ma się to jed­nak  zmie­nić.

Wczoraj (1 ma­ja 2012r.) na trwa­ją­cej kon­fe­ren­cji BlackBerry World 2012, RIM ofi­cjal­nie za­pre­zen­to­wał no­wy sys­tem BlackBerry 10 (BB10) opar­ty o unik­so­wy  QNX. System, któ­ry mo­że, choć nie mu­si, po­móc mar­ce BlackBerry od­zy­skać utra­co­ną część ryn­ku smart­fo­nów. System, któ­ry bez wsty­du mo­że kon­ku­ro­wać bez­po­śred­nio ze swo­imi ry­wa­la­mi jak iOS, Android czy WindowsPhone.