Często zda­rza się, że chcemy za­cho­wać coś tylko dla sie­bie. Prywatność na­leży się każ­demu, dla­tego warto znać bar­dzo ła­twy spo­sób na ukry­cie par­ty­cji. Ostatnio w roz­mo­wie ze zna­jo­mym, oka­zało się, że ciężko jest wy­brać pro­gram, który umoż­li­wiałby tylko i wy­łącz­nie ukry­cie da­nych, czy ca­łej par­ty­cji. Owszem ist­nieje wiele pro­gra­mów, które to po­tra­fią, ale oprócz tego ofe­rują czę­sto nie­przy­datne i zbędne funk­cje. Jak się oka­zuje naj­prost­sze me­tody są czę­sto nie­do­strze­galne.

Sposób, który opi­szę jest o tyle cie­kawy, że nie wy­maga żad­nych ze­wnętrz­nych pro­gra­mów, które zbęd­nie oku­po­wa­łyby miej­sce na dysku. Dodatkowo spo­sób ten jest na tyle pro­sty, że po­wi­nien so­bie z nim po­ra­dzić na­wet laik. Wszystkie nie­zbędne dzia­ła­nia pro­wa­dzące do ukry­cia par­ty­cji wy­ko­nu­jemy za po­mocą wier­sza po­le­ceń.

Pierwsze co na­leży zro­bić to uru­cho­mić wiersz po­le­ceń. Aby to uczy­nić prze­cho­dzimy ko­lejno do Start -> Uruchom -> i wpi­su­jemy cmd. Pojawi nam się wiersz po­le­ceń. Teraz wpi­su­jemy di­sk­part i za­twier­dzamy en­te­rem. Uruchomi nam się Diskpart, który jest ad­mi­ni­stra­to­rem dys­ków dzia­ła­ją­cym w wier­szu po­le­ceń. Kolejnym kro­kiem bę­dzie wy­li­sto­wa­nie wszyst­kich dys­ków i na­pę­dów ja­kie mamy za­in­sta­lo­wane. W tym celu w wier­szu po­le­ceń Diskparta wpi­su­jemy list vo­lume. Ukaże nam się li­sta wszyst­kich dys­ków i na­pę­dów, które po­sia­damy. Powinno to wy­glą­dać mniej wię­cej tak:

Teraz od­szu­ku­jemy par­ty­cję, którą chcemy ukryć i od­czy­tu­jemy który to wo­lu­min, nu­mer i li­tera dysku. Szczególnie in­te­re­suje nas nu­mer wo­lu­minu i li­tera dysku. Kiedy już od­naj­dziemy in­te­re­su­jącą nas par­ty­cję wpi­su­jemy se­lect vo­lume x, gdzie za x wsta­wiamy nu­mer in­te­re­su­ją­cego nas wo­lu­minu. W ten spo­sób wy­bra­li­śmy ten wo­lu­min do edy­cji. Teraz na­leży wy­ko­nać po­le­ce­nie re­move let­ter y, gdzie za y pod­sta­wiamy li­terę par­ty­cji, którą chcemy ukryć i którą ak­tu­al­nie mo­dy­fi­ku­jemy. Wszystko oczy­wi­ście za­twier­dzamy en­te­rem. W tym mo­men­cie ukry­li­śmy par­ty­cję i staje się ona nie wi­doczna ani w Eksploratorze Windows, ani w ze­wnętrz­nych me­ne­dże­rach pli­ków, jak np. Total Commander. Całość zaj­muje nie­wiele czasu a jak wi­dać, czyn­ność jest bar­dzo pro­sta do wy­ko­na­nia.

Jeśli chcemy z po­wro­tem po­ka­zać swój dysk, mu­simy po­now­nie uru­cho­mić wiersz po­le­ceń i wy­wo­łać Diskpart. Następnie wy­li­sto­wać dyski i par­ty­cje wy­brać wo­lu­min, który chcemy po­ka­zać i wy­ko­nać po­le­ce­nie as­sign let­ter z, gdzie za z wsta­wiamy li­terę, która chcemy nadać par­ty­cji. Tak więc aby po­ka­zać ukrytą par­ty­cję, wy­ko­nu­jemy do­kład­nie te same czyn­no­ści, które zo­stały wy­ko­nane pod­czas ukry­wa­nia par­ty­cji. Z tą róż­nicą, że za­miast re­move let­ter wpi­su­jemy as­sign let­ter.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: