Często zda­rza się, że chce­my za­cho­wać coś tyl­ko dla sie­bie. Prywatność na­le­ży się każ­de­mu, dla­te­go war­to znać bar­dzo ła­twy spo­sób na ukry­cie par­ty­cji. Ostatnio w roz­mo­wie ze zna­jo­mym, oka­za­ło się, że cięż­ko jest wy­brać pro­gram, któ­ry umoż­li­wiał­by tyl­ko i wy­łącz­nie ukry­cie da­nych, czy ca­łej par­ty­cji. Owszem ist­nie­je wie­le pro­gra­mów, któ­re to po­tra­fią, ale oprócz te­go ofe­ru­ją czę­sto nie­przy­dat­ne i zbęd­ne funk­cje. Jak się oka­zu­je naj­prost­sze me­to­dy są czę­sto nie­do­strze­gal­ne.

Sposób, któ­ry opi­szę jest o ty­le cie­ka­wy, że nie wy­ma­ga żad­nych ze­wnętrz­nych pro­gra­mów, któ­re zbęd­nie oku­po­wa­ły­by miej­sce na dys­ku. Dodatkowo spo­sób ten jest na ty­le pro­sty, że po­wi­nien so­bie z nim po­ra­dzić na­wet la­ik. Wszystkie nie­zbęd­ne dzia­ła­nia pro­wa­dzą­ce do ukry­cia par­ty­cji wy­ko­nu­je­my za po­mo­cą wier­sza po­le­ceń.

Pierwsze co na­le­ży zro­bić to uru­cho­mić wiersz po­le­ceń. Aby to uczy­nić prze­cho­dzi­my ko­lej­no do Start -> Uruchom -> i wpi­su­je­my cmd. Pojawi nam się wiersz po­le­ceń. Teraz wpi­su­je­my di­sk­part i za­twier­dza­my en­te­rem. Uruchomi nam się Diskpart, któ­ry jest ad­mi­ni­stra­to­rem dys­ków dzia­ła­ją­cym w wier­szu po­le­ceń. Kolejnym kro­kiem bę­dzie wy­li­sto­wa­nie wszyst­kich dys­ków i na­pę­dów ja­kie ma­my za­in­sta­lo­wa­ne. W tym ce­lu w wier­szu po­le­ceń Diskparta wpi­su­je­my list vo­lu­me. Ukaże nam się li­sta wszyst­kich dys­ków i na­pę­dów, któ­re po­sia­da­my. Powinno to wy­glą­dać mniej wię­cej tak:

Teraz od­szu­ku­je­my par­ty­cję, któ­rą chce­my ukryć i od­czy­tu­je­my któ­ry to wo­lu­min, nu­mer i li­te­ra dys­ku. Szczególnie in­te­re­su­je nas nu­mer wo­lu­mi­nu i li­te­ra dys­ku. Kiedy już od­naj­dzie­my in­te­re­su­ją­cą nas par­ty­cję wpi­su­je­my se­lect vo­lu­me x, gdzie za x wsta­wia­my nu­mer in­te­re­su­ją­ce­go nas wo­lu­mi­nu. W ten spo­sób wy­bra­li­śmy ten wo­lu­min do edy­cji. Teraz na­le­ży wy­ko­nać po­le­ce­nie re­mo­ve let­ter y, gdzie za y pod­sta­wia­my li­te­rę par­ty­cji, któ­rą chce­my ukryć i któ­rą ak­tu­al­nie mo­dy­fi­ku­je­my. Wszystko oczy­wi­ście za­twier­dza­my en­te­rem. W tym mo­men­cie ukry­li­śmy par­ty­cję i sta­je się ona nie wi­docz­na ani w Eksploratorze Windows, ani w ze­wnętrz­nych me­ne­dże­rach pli­ków, jak np. Total Commander. Całość zaj­mu­je nie­wie­le cza­su a jak wi­dać, czyn­ność jest bar­dzo pro­sta do wy­ko­na­nia.

Jeśli chce­my z po­wro­tem po­ka­zać swój dysk, mu­si­my po­now­nie uru­cho­mić wiersz po­le­ceń i wy­wo­łać Diskpart. Następnie wy­li­sto­wać dys­ki i par­ty­cje wy­brać wo­lu­min, któ­ry chce­my po­ka­zać i wy­ko­nać po­le­ce­nie as­sign let­ter z, gdzie za z wsta­wia­my li­te­rę, któ­ra chce­my nadać par­ty­cji. Tak więc aby po­ka­zać ukry­tą par­ty­cję, wy­ko­nu­je­my do­kład­nie te sa­me czyn­no­ści, któ­re zo­sta­ły wy­ko­na­ne pod­czas ukry­wa­nia par­ty­cji. Z tą róż­ni­cą, że za­miast re­mo­ve let­ter wpi­su­je­my as­sign let­ter.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: