Witaj na ITTechMagazine.info. Z dniem dzi­siej­szym ru­sza mój ma­lut­ki pro­jek­cik, o któ­rym od daw­na ma­rzy­łem. Na tej stro­nie znaj­dziesz naj­cie­kaw­sze i naj­cen­niej­sze new­sy in­ter­ne­tu. Duży na­cisk bę­dę kładł na new­sy pol­skie­go in­ter­ne­tu. Nie ozna­cza to jed­nak, że bę­dą one do­ty­czy­ły tyl­ko te­go. Mam na­dzie­ję, że żad­ne cie­ka­we wy­da­rze­nie mi nie umknie i bę­dę miał oka­zję in­for­mo­wać Was na bie­żą­co co dzie­je się we świe­cie IT.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: