Przy oka­zji mo­je­go te­stu prze­glą­da­rek, po­ja­wi­ło się kil­ka za­strze­żeń co do za­po­trze­bo­wa­nia na pa­mięć RAM przez prze­glą­dar­ki. Należy so­bie uświa­do­mić, że na za­po­trze­bo­wa­nie RAM ma wie­le czyn­ni­ków. Przede wszyst­kim na­le­ży pa­mię­tać, że każ­dy z nas po­sia­da in­ną kon­fi­gu­ra­cję kom­pu­te­ra, sys­te­mu i w koń­cu sa­mej prze­glą­dar­ki. Również re­per­tu­ar od­wie­dza­nych stron jest u każ­de­go z nas in­ny. A sko­ro każ­dy z nas od­wie­dza in­ne stro­ny, to wła­śnie one sta­no­wią pew­ną część róż­nic w po­rów­ny­wa­niu wła­snych ob­ser­wa­cji z prze­pro­wa­dzo­nym prze­ze mnie te­stem. Faktem jest rów­nież to, że jed­na i ta sa­ma stro­na in­ter­ne­to­wa jest róż­nie in­ter­pre­to­wa­na przez prze­glą­dar­ki, co spra­wia, że każ­da z prze­glą­da­rek bę­dzie po­trze­bo­wać nie­co in­nej ilo­ści pa­mię­ci RAM. Czy jed­nak dzi­siej­sze stro­ny są na ty­le roz­bu­do­wa­ne aby prze­glą­dar­ki mu­sia­ły po­chła­niać w spo­sób nie­po­ha­mo­wa­ny RAM?

Doskonale zda­ję so­bie, że pa­mięć RAM jest po to aby jej uży­wać. Wychodzę z za­ło­że­nia, że nie­uży­wa­na pa­mięć RAM, to zmar­no­wa­na pa­mięć. Niemniej ce­nię so­bie jak opro­gra­mo­wa­nie jest do­brze zop­ty­ma­li­zo­wa­ne. Nie cier­pię wy­cie­ków pa­mię­ci i zbyt­nie­go roz­pa­sa­nia się apli­ka­cji. Nie za­wsze jed­nak wi­na le­ży tyl­ko i wy­łącz­nie po stro­nie pro­gra­mu. Czasem wi­no­waj­cą oka­zu­je się tzw. „in­ter­ne­to­wy wróg”, czy­li re­kla­my. Czy za­da­wa­li­ście so­bie kie­dy­kol­wiek py­ta­nie jak du­ży i czy w ogó­le, wpływ ma­ją re­kla­my na po­chła­nia­nie pa­mię­ci RAM? Ja oso­bi­ście by­łem świa­dom te­go, że re­kla­my ma­ją jed­nak wpływ na zu­ży­cie pa­mię­ci RAM. Zresztą jest to na swój spo­sób lo­gicz­ne. Bannery, gi­fy, flash. To wszyst­ko ma wpływ na za­po­trze­bo­wa­nie prze­glą­da­rek. Do mo­men­tu przy­go­to­wy­wa­nia te­go wpi­su nie mia­łem jed­nak po­ję­cia jak du­ży jest to wpływ. Generalnie mógł­bym wziąć jed­ną tyl­ko prze­glą­dar­kę i na jej pod­sta­wie prze­pro­wa­dzić test. Postanowiłem jed­nak wy­ko­rzy­stać ten sam ze­staw prze­glą­da­rek (i wy­ni­ków), któ­re ostat­nio te­sto­wa­łem (oprócz Safari). Uważam, że bę­dzie to cie­ka­we uzu­peł­nie­nie mo­je­go te­stu, w kwe­stii zu­ży­cia pa­mię­ci RAM. Należy bo­wiem pa­mię­tać, że przy każ­dym na­szym od­wie­dze­niu stro­ny, zo­sta­je nam wy­świe­tlo­na re­kla­ma z ja­kie­goś tam ich zbio­ru. Nie wie­my czy tra­fi­my tyl­ko na nie­ani­mo­wa­ny ban­ner, mul­ti­me­dial­ne­go fla­sha czy mo­że i pod­mie­nio­ne re­kla­mą tło ca­łej stro­ny. Dzieje się to mniej lub bar­dziej lo­so­wo, dla­te­go też wy­ni­ki za­po­trze­bo­wa­nia na RAM w te­ście, któ­ry prze­pro­wa­dza­łem nie od­zwier­cie­dla­ły wszyst­kie­go. Nie mo­gę po­wie­dzieć, że wy­ni­ki by­ły prze­kła­ma­ne, bo tak nie by­ło. Uzyskane prze­ze mnie wy­ni­ki, by­ły jak naj­bar­dziej praw­dzi­we, choć na­le­ży przy ich in­ter­pre­ta­cji pa­mię­tać, że o ile ze­staw te­sto­wych stron był ta­ki sam, to ze­staw re­klam na nich wy­świe­tla­nych już nie. Dlatego też po­sta­no­wi­łem prze­pro­wa­dzić dzi­siej­szy test.

Platforma te­sto­wa i kon­fi­gu­ra­cja po­zo­sta­ły ta­kie sa­me. Przeglądarki w tych sa­mych wer­sjach co w po­przed­nim te­ście. W prze­glą­dar­kach Chrome, Opera, IE, Firefox do blo­ko­wa­nia re­klam po­słu­żył zna­ny i ce­nio­ny AdBlock Plus, na­to­miast w Maxthon po­słu­ży­łem się na­rzę­dziem AdHunter. Dlatego też nie po­zo­sta­je mi nic in­ne­go jak za­miesz­cze­nie mo­ich wy­ni­ków.

Porównanie zu­ży­cia pa­mię­ci RAM – 5 otwar­tych kart

rekalmy_10k

Porównanie zu­ży­cia pa­mię­ci RAM – 10 otwar­tych kart

rekalmy_10k

Jak wi­dać re­kla­my in­ter­ne­to­we ma­ją zna­czą­cy wpływ na zu­ży­cie pa­mię­ci RAM przez prze­glą­dar­ki. Nie są to wy­ni­ki mar­gi­nal­ne, któ­ry­mi nie po­win­ni­śmy so­bie za­wra­cać gło­wy. Dla każ­dej z prze­glą­da­rek re­kla­my mia­ły róż­ny wpływ. Najkorzystniej blo­ko­wa­nie re­klam wpły­nę­ło na Firefoxa, któ­ry przy otwar­tych 10 kar­tach i za­blo­ko­wa­nych re­kla­mach po­bie­rał aż 30% mniej pa­mię­ci RAM. Jest to naj­więk­sza róż­ni­ca w ca­łym te­ście. Daje to tro­chę do my­śle­nia, a ra­czej po­zwa­la wziąć po­praw­kę przy prze­glą­da­niu wy­ni­ków z po­przed­nie­go te­stu. Najwidoczniej Firefoxowi naj­bar­dziej da­ły się we zna­ki re­kla­my w mo­im te­ście lub do­stał naj­bar­dziej za­so­bo­żer­ny ze­staw re­kla­mo­wy. Nie mniej jed­nak po­wtó­rzę to jesz­cze raz. Poprzednie te­sty od­zwier­cie­dla­ją rze­czy­wi­stość tak sa­mo jak i dzi­siej­szy. Nie za­głę­bia­jąc się w róż­ni­ce po­szcze­gól­nych prze­glą­da­rek, na ko­niec za­pro­po­nu­ję Wam pod­su­mo­wa­nie ogól­ne. Postanowiłem zsu­mo­wać ca­łą ilość pa­mię­ci RAM zaj­mo­wa­nej przez prze­glą­dar­ki wraz z re­kla­ma­mi, jak i bez re­klam. Rezultaty zo­ba­czy­cie na po­niż­szym wy­kre­sie.

reklamy_wynik

Zagadka zo­sta­ła za­tem roz­wią­za­na. Moje przy­pusz­cze­nia się po­twier­dzi­ły, ale jed­no­cze­śnie zo­sta­łem za­sko­czo­ny. Nie wy­obra­ża­łem so­bie, że re­kla­my mo­gą po­chła­niać aż tak wiel­ką część z pa­mię­ci RAM. Jaki z te­go wnio­sek my użyt­kow­ni­cy po­win­ni­śmy wy­cią­gnąć? Blokować re­kla­my? A mo­że jed­nak nie? Wg mnie to kwe­stia bar­dzo de­li­kat­na. Pamiętajmy, że w więk­szo­ści przy­pad­ków re­kla­my in­ter­ne­to­we sta­no­wią do­chód dla wi­tryn WWW. Jeśli re­kla­my nie są na­chal­ne, nie jest ich wie­le to uwa­żam, że moż­na ta­ką stro­nę po­zba­wić blo­ko­wa­nia re­klam. Jeśli jed­nak stro­na ata­ku­je re­kla­ma­mi ze wszyst­kich stron nie po­zo­sta­je nam nic in­ne­go jak włą­czyć blo­ko­wa­nie re­klam. Dla za­awan­so­wa­nych użyt­kow­ni­ków po­zo­sta­je za­wsze do dys­po­zy­cji moż­li­wość blo­ko­wa­nia po­szcze­gól­nych ele­men­tów. W ten spo­sób bę­dzie­my mo­gli za­blo­ko­wać re­kla­my na­chal­ne, a po­zo­sta­wić te mniej nas drę­czą­ce ku ucie­sze wła­ści­cie­la stro­ny WWW.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: