Troszkę z przy­pad­ku, a trosz­kę z wła­snych chę­ci uda­ło mi się zna­leźć w sie­ci pacz­kę za­wie­ra­ją­cą taj­ne pre­zen­ta­cje Microsoftu. Dzięki uprzej­mo­ści ko­le­gów z Windows 8 Italia mo­gę Wam te pre­zen­ta­cje po­ka­zać. Paczka za­wie­ra 1 plik DOC i 16 pli­ków PDF, w któ­rych za­war­te jest 381 slaj­dów z pre­zen­ta­cja­mi Microsoftu, w tym tak­że o Windows 8.

Co praw­da slaj­dy za­wie­ra­ją w du­żej mie­rze we­wnętrz­ne prze­my­śle­nia o Windows 8, ale jest kil­ka cie­ka­wych roz­wią­zań, któ­re pla­nu­je wpro­wa­dzić Microsoft.

Przyglądam się każ­de­mu pli­ko­wi z osob­na. Wiele z nich jest da­to­wa­na na kwie­cień 2010, a nie któ­re są stem­plo­wa­ne ja­ko Ecosystem Forum II. Właśnie ta kon­fe­ren­cja mia­ła miej­sce w kwiet­niu, więc wy­da­ją się to być pre­zen­ta­cje, któ­re by­ły wy­świe­tla­ne na tej kon­fe­ren­cji. Można więc za­ło­żyć, że są to re­al­ne slaj­dy. Tak więc po­ra na przed­sta­wie­nie Wam in­for­ma­cji, ja­kie uda­ło się zna­leźć w slaj­dach. Zaczynajmy !

Trzy eta­py Windows 8

Na po­cząt­ku slajd, któ­ry co praw­da nie wno­si ja­kiś prze­ło­mo­wych in­for­ma­cji, ale po­ka­zu­je jak zo­sta­ła po­dzie­lo­na li­nia pro­jek­to­wa­nia Windows 8. Pierwszy etap to pla­no­wa­nie, w tym cza­sie bę­dzie kom­ple­to­wa­na li­sta funk­cji sys­te­mu.. Kolejny etap to roz­wój, w któ­rym bę­dą bu­do­wa­ne funk­cję, a tak­że roz­pocz­nie się udo­stęp­nia­nie ko­du. Ostatni trze­ci etap to go­to­wość, gdzie wszyst­kie błę­dy zo­sta­ły wy­eli­mi­no­wa­ne i wszyst­kie funk­cji zo­sta­ły do­da­ne.

Microsoft uczy się od Apple

Jeden ze slaj­dów po­ka­zu­je, że Microsoft sta­rał się wzo­ro­wać na roz­wią­za­niu Apple przy pla­no­wa­niu Windows 8. Można wy­wnio­sko­wać, że Microsoftowi bar­dzo za­le­ży, aby je­go ko­lej­ny sys­tem uzy­skał sta­tus „po pro­stu dzia­ła”, tak jak to jest w przy­pad­ku pro­duk­tów od Apple.

Rewolucja iden­ty­fi­ka­cji w Windows 8

Kolejne slaj­dy przy­no­szą kil­ka re­wo­lu­cyj­nych do­nie­sień. Wydaje się, że trwa­ją pra­ce nad pla­no­wa­niem no­we­go spo­so­bu, w ja­ki użyt­kow­nik bę­dzie miał do­stęp do sys­te­mu Windows. Projekt ten iden­ty­fi­ku­je użyt­kow­ni­ka po­przez roz­po­zna­nie je­go twa­rzy. Wyglądać to po­win­no mniej wię­cej tak, że po za­pi­sa­niu się ja­ko no­wy użyt­kow­nik, przy ko­lej­nych wi­zy­tach przy kom­pu­te­rze wy­star­czy tyl­ko usiąść wy­god­nie przed kom­pu­te­rem, a sys­tem sam roz­po­zna na­szą twarz i za­lo­gu­je na na­sze sys­te­mo­we kon­to. Pomysł wy­da­je się być cał­kiem faj­ny o ile tyl­ko po­sia­da­my ka­mer­kę.

Bardzo cie­ka­wa jest hi­sto­ryj­ka ob­raz­ko­wa przy­go­to­wa­na przez Microsoft i po­ka­za­na w slaj­dach.

Warto jed­nak do­dać, że kon­ta sys­te­mo­we na­dal bę­dą pod­sta­wo­wą me­to­dą do­stę­pu do sys­te­mu. Dodatkowo jest wzmian­ka o tym, że szyb­kie prze­łą­cza­nie mię­dzy użyt­kow­ni­ka­mi ma być jesz­cze szyb­sze i ła­twiej­sze, a da­ne na­szych sys­te­mo­wych kont bę­dzie moż­na syn­chro­ni­zo­wać w „chmu­rze”.

Windows 8: za­rzą­dza­nie ener­gią

Na slaj­dach wi­dać też, że Microsoft sta­ra się zro­bić ma­ły ukłon w stro­nę osób  po­sia­da­ją­cych urzą­dze­nia mo­bil­ne, ale nie tyl­ko. Jak po­ka­zu­ją slaj­dy opra­co­wy­wa­ne są no­we spo­so­by za­rzą­dza­nia ener­gią w Windows 8. Zostanie ogra­ni­czo­ny po­bór mo­cy, a ener­gia bę­dzie le­piej za­rzą­dza­na. W związ­ku z tym bę­dzie­my al­bo mo­gli się cie­szyć mi­kro­sko­pij­nie niż­szy­mi ra­chun­ka­mi za prąd, al­bo nie­wie­le dłuż­szym cza­sem dzia­ła­nia urzą­dze­nia na ba­te­rii. Planowana jest też no­wa opcja uru­cha­mia­nia i wy­łą­cza­nia kom­pu­te­ra. Opisana ona jest w ko­lej­nym w aka­pi­cie za­ty­tu­ło­wa­nym „Windows 8: Szybkie uru­cha­mia­nie”.

Windows 8: szyb­kie uru­cha­mia­nie

Idąc za tren­da­mi i wy­go­dą użyt­kow­ni­ka Microsoft na jed­nym ze slaj­dów po­ka­zu­je, że trwa­ją pra­ce nad no­wą funk­cją, któ­ra bę­dzie łą­czyć w so­bie opcje Wyloguj + Hibernuj. Nowa opcja ma być bar­dzo wy­god­na i bar­dzo szyb­ka w uży­ciu. Chodzą po­gło­ski, że czas za­hi­ber­no­wa­nia kom­pu­te­ra wy­no­sić bę­dzie nie­ca­łą se­kun­dę. Poniższe slaj­dy po­ka­zu­ję mniej wię­cej jak to ma wy­glą­dać.

Windows 8: po­moc i ob­słu­ga tech­nicz­na

Pomoc i ob­słu­ga tech­nicz­na mia­ły być jed­ną z głów­nych za­let w Windows 7, ale zo­sta­ły usu­nię­te. Teraz wy­glą­da na to, że Microsoft kon­cen­tru­je się z po­wro­tem na wpro­wa­dze­niu opcji roz­bu­do­wa­nej po­mo­cy i wspar­cia tech­nicz­ne­go do Windows 8. Celem jest oczy­wi­ście po­moc mniej do­świad­czo­nym użyt­kow­ni­kom. Wprowadzenie roz­bu­do­wa­ne­go su­por­tu do Windows 8 wg mnie nie ko­niecz­nie wró­ży do­brze pla­nom Microsoftu. Jak wspo­mnia­łem na po­cząt­ku,. Microsoft wzo­ro­wał się na Apple bo chce, aby je­go no­wy sys­tem Windows 8, uzy­skał sta­tus „po pro­stu dzia­ła”. Skoro trwa­ją pra­ce aby sys­tem ta­ki wła­śnie był to na co ko­mu po­moc tech­nicz­na sko­ro wszyst­ko ma dzia­łać. No ale nie waż­ne, nie bę­dę nad tym roz­my­ślał. Całkiem praw­do­po­dob­ne sta­je się jed­nak to, że na sta­ra­niach Microsoftu się skoń­czy, a su­port bę­dzie po­trzeb­ny nie jed­nej oso­bie.

Windows 8 sam się zre­in­sta­lu­je

Jak po­wszech­nie wia­do­mo sys­te­my z ro­dzi­ny Windows czę­sto są do­ty­ka­ne przez pro­blem spad­ku wy­daj­no­ści po dłuż­szym cza­sie użyt­ko­wa­nia. Częste in­sta­lo­wa­nie i usu­wa­nie pro­gra­mów, gier, czy też zmia­na kon­fi­gu­ra­cji sprzę­tu po­wo­du­je za­śmie­ce­nie sys­te­mu i w re­zul­ta­cie je­go wol­niej­sze, niż od ra­zu po in­sta­la­cji, dzia­ła­nie. Na slaj­dach wi­dać, że Microsoft chce wpro­wa­dzić do Windows 8 udo­god­nie­nie dla użyt­kow­ni­ków. Nowa opcja po­zwo­li na zre­se­to­wa­nie Windows, bez stra­ty da­nych użyt­kow­ni­ka, usta­wień sys­te­mu oraz pro­gra­mów, na­to­miast ca­ła resz­ta pod­sta­wo­wych ele­men­tów i usta­wień przej­dą po­now­ną in­sta­la­cję i kon­fi­gu­ra­cję. Takie dzia­ła ma po­noć mieć zba­wien­ny wpływ na dzia­ła­nie sys­te­mu. System na­bie­rze lek­ko­ści i zo­sta­nie zop­ty­ma­li­zo­wa­ne je­go dzia­ła­nie. W su­mie moż­na to na­zwać za­bie­giem od­mła­dza­ją­cym dla Windows 8.

Windows 8: Internet Explorer 9

Wśród pre­zen­ta­cji jest też jed­na po­świę­co­na wy­łącz­nie Internet Explorerowi 9. Slajdy za­war­te w tej pre­zen­ta­cji są już zna­ne i by­ły spo­ty­ka­ne w Internecie. Z tych slaj­dów żad­nych no­wo­ści i kon­kre­tów się nie do­wie­my. Jest tyl­ko jed­na waż­na wia­do­mość. Wydanie wer­sji be­ta no­wej prze­glą­dar­ki od Microsoftu jest pla­no­wa­ne na sier­pień 2010.

Windows Store

Bardzo wie­le miej­sca i za­pew­ne cza­su pod­czas Forum, po­świę­co­no no­we­mu pro­jek­to­wi Microsoftu, a mia­no­wi­cie Windows Store. Nie od dziś wia­do­mo, że Microsoft pla­nu­je wpro­wa­dze­nie swo­je­go skle­pu z apli­ka­cja­mi. Warto do­dać, że by­ły już pró­by w po­sta­ci Marketplace. Widząc te slaj­dy moż­na śmia­ło po­wie­dzieć, że bę­dzie to sklep apli­ka­cji, któ­ry po­zwa­la na za­kup apli­ka­cji dla sys­te­mu Windows. Niewykluczone, że sklep bę­dzie do­stęp­ny tak­że dla in­nych urzą­dzeń prze­no­śnych Microsoftu Windows Phone czy Zune HD. Microsoft ma po­waż­ne pla­ny, któ­re jak wi­dać po slaj­dach są moc­no za­awan­so­wa­ne, nie ty­le w kwe­stiach go­to­we­go pro­duk­tu, co je­go pro­jek­tów. Wydaje się, że to co wi­dzi­my na slaj­dach bę­dzie prze­nie­sio­ne w Windows Store.

Windows 8 Prototype Machine

Wygląda na to, że Microsoft pla­nu­je rów­nież no­wy pro­dukt „Maszynę Windows”. Jeden ze slaj­dów po­ka­zu­je wstęp­na spe­cy­fi­ka­cję ta­kiej ma­szy­ny, a tak­że pre­zen­tu­je po­glą­do­we zdję­cie. Co praw­da na tym slaj­dzie nie ma wzmian­ki o Apple, ale wi­docz­nie i tym ra­zem sta­ra­no się wzo­ro­wać na tej fir­mie. Maszyna na zdję­ciu wy­glą­da jak od­rzu­co­ny pro­to­typ Maca. Według mnie wy­glą­da obrzy­dli­wie, ale to jest nie waż­ne. Warto zwró­cić uwa­gę na to ja­ka ta­pe­ta znaj­du­je się na zdję­ciu ma­szy­ny. Jeśli przyj­rzeć się do­brze do­pa­trzy­my się tam zna­nej z Windows 7 Beta ta­pe­ty z ryb­ką. Dodatkowo in­for­ma­cje w pra­wym dol­nym ro­gu ekra­nu i ogól­ny za­rys za­in­sta­lo­wa­ne­go na tej ma­szy­nie sys­te­mu wska­zu­ją, że być mo­że jest tam za­in­sta­lo­wa­ny Windows 7. W ta­kim ra­zie moż­na po­ku­sić się o wnio­sek, że pro­jekt „Maszyny Windows” nie jest cał­kiem no­wy.

Windows Tablet

Jak już pi­sa­łem Microsoft pra­cu­je nad no­wym urzą­dze­niem Windows Machine. Jednak slaj­dy mo­gą wska­zy­wać, że trwa­ją pra­ce na ko­lej­nym urzą­dze­niem od Microsoftu. Jeden ze slaj­dów po­ka­zu­je ogól­ną spe­cy­fi­ka­cję ta­ble­tu. Być mo­że jest to tyl­ko spe­cy­fi­ka­cja po­glą­do­wa dla pro­du­cen­tów, aby mo­gli przy­sto­so­wać swo­je ta­ble­ty do po­praw­nej ob­słu­gi Windows 8. Możliwe, żę jed­nak i Microsoft bę­dzie chciał wy­pro­du­ko­wać wła­sny ta­blet. W koń­cu tyl­ko on z Wielkiej Trójki Apple, Google, Microsoft, nie za­po­wie­dział ta­ble­tu.

To by by­ło na ty­le no­wo­ści. Na ko­niec po­sta­no­wi­łem udo­stęp­nić Wam ten wpis w przy­stęp­nej for­mie w po­sta­ci pli­ku PDF. Nie za­po­mnij­cie też wró­cić i spraw­dzić czy na ła­mach vor­ta­lu  ITTechMagazine.info nie po­ja­wi­ły się ko­lej­ne in­for­ma­cje na te­mat Windows 8.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: