Zgodnie z za­po­wie­dzia­mi za­koń­czył się mi­nu­tę przed roz­po­czę­ciem dzi­siej­sze­go dnia. Zgłoszeń po ter­mi­nie nie od­no­to­wa­no. Zgłoszeń by­ło 25. Po ana­li­zie ko­men­ta­rzy, stwier­dzam że oby­ło się bez pro­ble­mów czy oszustw, dla­te­go też, wszyst­kie 25 zgło­szeń zo­sta­ło przy­ję­tych po­zy­tyw­nie.

Tak jak za­po­wia­da­łem li­cen­cja zo­sta­ła wy­lo­so­wa­na za po­mo­cą pro­gra­mi­ku mo­je­go au­tor­stwa. Gdyby ktoś miał ja­kieś wąt­pli­wo­ści lub za­strze­że­nia co do je­go dzia­ła­nia i wia­ry­god­no­ści to  z chę­cią mo­gę po­ka­zać kod owe­go pro­gra­mi­ku (via ema­il).

Miło mi ogło­sić, że zwy­cięz­cą kon­kur­su zo­stał użyt­kow­nik Kraun, któ­re­mu ser­decz­nie gra­tu­lu­ję. Jako cie­ka­wost­kę po­wiem, że miał on nr 13 na li­ście użyt­kow­ni­ków, ale jed­nak pe­cho­wa trzy­nast­ka oka­za­ła się dla nie­go szczę­śli­wa.

Wszystkim uczest­ni­kom kon­kur­su dzię­ku­ję za wzię­cie w nim udzia­łu. Zapraszam do za­glą­da­nia na mo­je­go blo­ga. Być mo­że, już nie­ba­wem zo­sta­nie ogło­szo­ny no­wy kon­kurs.

Na ko­niec w ra­mach for­mal­no­ści za­miesz­czam zrzut ekra­nu z li­stą uczest­ni­ków i pro­gra­mem lo­su­ją­cym z wy­ni­kiem.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim: